บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
 
 
 
 
นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
   สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ไม่เฉพาะกับพวกเราทุกคนในปัจจุบัน แต่หมายรวมถึงลูกหลานในอนาคต ที่ควรมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเช่นกัน ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบนี้ เราจึงมีมาตรการป้องกัน ควบคุม ตรวจสอบ และการดำเนินการอย่างเข้มงวด ที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ และจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจ สังคม ประเทศชาติ รวมทั้งโลกใบนี้ที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

  เราไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนากระบวนการทำงาน และการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ เราส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยพยายามใช้ทรัพยากรและพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกับก็เพิ่มการนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรโดยรวม และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การปลูกจิตสำนึกของพนักงานทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  จากความพยายามอันไม่หยุดนิ่งทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และได้รับรางวัลจากหลายสถาบันด้วยกัน อาทิ
มาตรฐานระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO14001 : โรงงานพระประแดง โรงงานปทุมธานี โรงงานกำแพงเพชร I โรงงานกำแพงเพชร II โรงงานหนองแค โรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ลาดหลุมแก้ว รวมถึงศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรม
พ.ศ. 2535 - 2536 : รางวัลโรงงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น จากสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมไทย  : โรงงานพระประแดง            
พ.ศ.2536 : รางวัลผู้ผลิตอุตสาหกรรมดีเด่นด้านรักษาสิ่งแวดล้อมปี จากกระทรวงอุตสาหกรรม : โรงงานพระประแดง            
พ.ศ.2549 : รางวัลโรงงานน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม: โรงงานหนองแค           
พ.ศ.2550 : โรงงานปทุมธานีได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ กระทรวงอุตสาหกรรมในปี โดยถือเป็นการนำร่องในการนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาปฏิบัติก่อนจะขยายผลไปทั่วประเทศ
พ.ศ.2551 : รางวัลสวนสวยในโรงงาน จากการนิคมแห่งประเทศไทยและมูลนิธิอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : โรงงานหนองแค
   
  พ.ศ. 2552 : รางวัลความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น ในโครงการ "รักแม่ รักษ์แม่น้ำ" จากกระทรวงอุตสาหกรรม : โรงงานปทุมธานี โรงงาหนองแค
                  : โครงการผลิตพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลได้รับการรับรองว่าเป็นโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Machanism:CDM) จากองค์กรก๊าซกระจกมหาชน (TGO) : โรงงานกำแพงเพชร
   
   พ.ศ.2555 : รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภท"การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม" โดยกระทรวงอุตสาหกรรม : โรงงานปทุมธานี