บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
 
 
 
ทรัพยากรบุคคลนับเป็นกลไกพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไป ข้างหน้าและเติบโตในโลกธุรกิจได้อย่างมั่นคง ด้วยตระหนักยิ่งถึงความสำคัญนี้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นและพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากร มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนที่อยู่ร่วมในองค์กร ของเรา จะได้รับการดูแลให้มีความสุขในชีวิตการทำงานภายใต้การบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพ นับตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ การฝึก อบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ พัฒนาศักยภาพ ระบบความคิด และเพิ่มขีด ความสามารถให้พร้อมรองรับนโยบายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก การสร้างระบบผลตอบแทนที่ สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ในตลาดแรงงาน และมีความเป็นธรรมตามผล การปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เพื่อจูงใจให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่า พัฒนาตัวเอง และยกระดับมาตรฐานการทำงานของตนให้สูงยิ่งขึ้น รวมทั้งการสร้างแผน พัฒนาในสายอาชีพ เพื่อให้พนักงานได้มองเห็นถึงโอกาสความก้าวหน้าและการเติบโต ของตนเองในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเห็นถึงความสำคัญของการสร้างบรรยากาศ ในการทำงานที่สร้างสรรค์ เปิดกว้าง มีชีวิตชีวา และอบอุ่นเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ตลอดจนการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ที่เอื้อให้พนักงานทำงานได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย และมีสุขภาพดี ฯลฯ

สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเสริมสร้างให้พนัก งานทุกคน ทุกระดับมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จขององค์กร อันเป็นรากฐาน ที่มั่นคงและนับเป็นพลังอันสำคัญยิ่ง ที่ผลักดันให้อายิโนะโมะโต๊ะประสบความสำเร็จ และเป็นผู้นำอยู่เสมอนับจากอดีตถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะไม่หยุดนิ่งและจะยัง คงเดินหน้าต่อไป เพื่อให้ “ทรัพยากรบุคคล” ของเรา เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าทั้ง ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติตลอดไป