บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
 
 
 
นโยบายการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงานของเราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี และทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน เราจึงใส่ใจอย่างยิ่งที่จะดูแลตรวจสอบทุกกระบวนการทำงานและพื้นที่ทำงานให้ปราศจากความเสี่ยง หรือมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานน้อยที่สุด ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ทั้งขณะปฏิบัติงานและนอกเวลาทำงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ จัดการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการทั้งหมดให้เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ผ่านการสื่อสารไปยังผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเข้าใจ มีส่วนร่วม และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ
 


 
 
ด้วยผลของความพยายามเหล่านี้ ทำให้บริษัทได้รับรางวัลเกียรติภูมิและมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้
มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (OHSAS18001): โรงงานพระประแดง โรงงานปทุมธานี โรงงานกำแพงเพชร I โรงงานกำแพงเพชร II โรงงานหนองแค โรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ลาดหลุมแก้ว และศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรม
มาตรฐานระบบบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (TIS18001) :      โรงงานพระประแดง โรงงานปทุมธานี โรงงานกำแพงเพชร I โรงงานกำแพงเพชร II โรงงานหนองแค โรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ลาดหลุมแก้ว และศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรม
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย จากกระทรวงแรงงาน: โรงงานพระประแดง โรงงานปทุมธานี โรงงานกำแพงเพชร I โรงงานกำแพงเพชร II โรงงานหนองแค โรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ลาดหลุมแก้ว               
รางวัลโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายให้เป็นศูนย์ จากกระทรวงแรงงาน : โรงงานพระประแดง โรงงานปทุมธานี โรงงานหนองแค โรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ลาดหลุมแก้ว