บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
 
เอกลักษณ์ ภารกิจและจุดมุ่งหมายของกลุ่มบริษัทของเรา
  
 
 
(ค่านิยม ความคิดพื้นฐาน และทัศนคติที่ร่วมกันใช้ทั่วทั้งกลุ่มบริษัท)
สร้างค่านิยมใหม่ - สร้างสรรค์
สร้างค่านิยมด้วยเเนวคิดใหม่และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีและหลักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา
จิตวิญญาณของนักบุกเบิก - บุกเบิก
  เเน่วเเน่ที่จะรับความท้าทายในการสร้างธุรกิจ เเละตลาดใหม่ๆอยู่เสมอ
การตอบเเทนสังคม - ช่วยเหลือ
  สนองตอบความต้องการของสังคมด้วยความนอบน้อมเเละซื่อสัตย์ ด้วยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมได้มากที่สุดโดยผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
เคารพในคุณค่าของคน - เคารพ
เคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะเเละเป็นองค์กรที่ทุกคนสามารถพัฒนาเเละเเสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
 
 
 

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ค่านิยมหลักขององค์กร
 
ค่านิยมต่อลูกค้า - (ความพึงพอใจ)
เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกเสมอ เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจต่อสินค้าและบริการของเรา
ค่านิยมต่อพนักงาน - (การมอบโอกาสที่ดี)
 
เราส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานที่ก่อให้เกิดความสุขและความภาคภูมิใจแก่พนักงานของเรา เราให้โอกาสสำหรับการจ้างงาน การพัฒนา และความก้าวหน้าในอาชีพ รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี เราเคารพในความแตกต่างและความเป็นปัจเจกบุคคล และปฏิบัติต่อพนักงานโดยเท่าเทียมกันโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
ค่านิยมต่อชุมชน - (ความรับผิดชอบ)
 
เรารับผิดชอบต่อชุมชนที่เราตั้งอยู่และดำเนินกิจการ รวมถึงโลกที่เราอาศัยอยู่ ในฐานะพลเมืองที่ดีของประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมที่เข้มแข็ง โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและการพัฒนา สิ่งแวดล้อม
ค่านิยมต่อหุ้นส่วนทางธุรกิจ - (ความยุติธรรม)
 
เราใช้หลักความยุติธรรมในการเปรียบเทียบ การประเมิน และการกำหนดเงื่อนไขในการคัดเลือก ผู้ส่งมอบสินค้าหรือบริการ 
ผู้รับเหมา หรือผู้จำหน่ายสินค้า เราละเว้นการจำกัดหรือกีดกันทางการค้า
ค่านิยมต่อผู้ถือหุ้น - (ความไว้วางใจ)
 
เราสร้างความไว้วางใจและเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น ด้วยการสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องและอัตราเงินปันผลที่เหมาะสม เราจะเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องด้วยรูปแบบและเวลาที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้น และดำเนินธุรกิจกับผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรม