บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
 
 
 
 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะตระหนักถึงความสำคัญ ในการก้าวทันวิทยาการ บริษัทฯจึงได้ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรม ขึ้นในปี พ.ศ.2540 เพื่อให้การสนับสุนนด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมแก่ทุกโรงงานของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทย ศูนย์ฯมีหน้าที่รับผิดชอบการพันาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เพื่อการผลิตที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนถ่ายทอดพัฒนาการเทคโนโลยีการผลิตของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจากประเทศญี่ปุ่นมาใช้กับโรงงานในประเทศไทย และถ่ายทอดประสบการณ์ในประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาการผลิตของกลุ่มบริษัทฯในขั้นต่อไป
 
 
 


ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ก่อตั้ง ศูนย์เทคโนโลยีด้านอาหาร (Thai Food Technology Center) ขึ้น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรและพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการประเมินศักยภาพของผลิตภัณฑ์หลังจากออกวางตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความพึงพอใจต่อผู้บริโภค และการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมมุ่งสู่การเป็นฐานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับภูมิภาคอาเซียน