บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคมที่เราดำรงอยู่ เป็นนโยบายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก รวมถึง "อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย" ดังนั้น มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิตามเลขทะเบียนลำดับที่ 951 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้รับทุนจาก  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ   บริษัท  อายิโนะโมะโต๊ะ  (ประเทศไทย) จำกัด   เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างสรรค์สังคมไทย นับเป็นเวลากว่า 30 ปีแล้วจนถึงปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ
 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น โดยมอบทุนการศึกษาและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ด้านการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ในประเทศไทย
เพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศล
ดำเนินการ หรือร่วมมือกับสถาบัน หรือองค์กรการกุศลอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ ขยายงาน และเพื่อสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้   วัตถุประสงค์การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ดังกล่าวข้างต้น   จะต้องไม่ดำเนินการ หรือ เกี่ยวข้องกับการเมือง


ที่ผ่านมา กิจกรรมของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  ในการให้ความช่วยเหลือสังคมไทย  มุ่งเน้นการ สนับสนุนด้านการศึกษาหลากหลายรูปแบบ อาทิ การก่อสร้างอาคารเรียน การมอบทุนการศึกษา การมอบแว่นตาแก่เด็กนักเรียน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม และจัดกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ อีกมากมาย

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ 0-2245-1614, 0-2247-7000 ต่อ 1509
โทรสาร 0-2246-3887


   
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
487/1 อาคารศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-247-7000 โทรสาร : 02-246-3887