บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา ด้วยเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานของการพัฒนาสังคมในภาพรวม จึงได้ก่อตั้ง “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ขึ้นเมื่อปี 2519 เพื่อเป็นหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนงานสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย รวมถึงการพัฒนาเยาวชนไทยในทุกๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนภูมิภาคที่ยังขาดแคลน

 
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังกระจายความช่วยเหลือไปยัง ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ อีกด้วย


กิจกรรมหลักของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้แก่


กิจกรรมก่อสร้างอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้เล็งเห็นว่าอาคารเรียนเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน ในการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย จึงได้จัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารเรียน / อาคารเอนกประสงค์
ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี โดยร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

กิจกรรมมอบทุนการศึกษาส่งน้องเรียนจบ

“ทุนส่งน้องเรียนจบ” เป็นทุนให้เปล่า ที่ทางมูลนิธิฯมอบให้กับน้องๆ นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้น้องๆ สามารถศึกษาต่อจนจบปริญญาตรี โดยไม่ต้องกังวลกับภาระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ
กิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลากว่า 30 ปี โดยร่วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในทุกด้าน อาทิ การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ เพื่อให้เป็น      อุปกรณ์เสริมสร้างทักษะและพัฒนาการ สำหรับการฟื้นฟูสภาพจิตใจและร่างกาย ของผู้พิิการทางสมองและปัญญาให้ดีขึ้น เป็นต้น
เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนา การศึกษาของเด็กไทย ในทุกระดับ ผ่านกิจกรรมของ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ