บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
   
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ทำให้การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ บริษัทของเราจึงมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เรายังทุ่มเทในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจ และการปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นผ่านธุรกิจของเรา โดยดำเนินการตามโยบายการปลดปล่อยมลพิษออกจากโรงงานเป็นศูนย์ของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะ ด้วยการพัฒนาวัฏจักรชีวมวล 2 แนวคิด คือ การนำทรัพยากรของภาคการเกษตรกรรมกลับมาใช้ใหม่?          ในกระบวนการผลิต และการที่ได้ติดตั้งหม้ือต้มพลังงานไอน้ำชีวมวล จำนวน 4 เครื่อง ณ โรงงานกำแพงเพชร ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งเราจะยังคงรักษาแนวคิดที่จะดำเนินการในกระบวนการผลิต โดยไม่มีการปลดปลอยมลพิษออกจากโรงงานด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและการดำเนินกิจกรรมในท้องถิ่น

เรามุ่งมั่นและสนับสนุน แนวคิดการพัฒนา สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ