บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
ด้วยตระหนักดีว่า บุคคลากรเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร และพนักงานคือ ผู้ที่จะพัฒนาธุรกิจในอนาคต บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ระบบความคิด และเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน อย่างเต็มที่ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรม และการดำเนินการต่างๆ
กิจกรรมสัมนาหลากหลายหลักสูตร
การจัดสัมนาหลักสูตรต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถของพนักงานในทุกระดับอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ "อายิโนะโมะโต๊ะ" ยังได้คงความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง กับหน่วยงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละประเทศ เพื่อสร้างกรอบในการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มที่
 
       
การดำเนินการด้านบุคลากร
บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และนำผลที่ได้มาพิจารณาในสองประเด็นสำคัญ คือ การสนับสนุนความก้าวหน้าทางอาชีพ การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน และได้เริ่มสร้างระบบฐานข้อมูลของบุคลากร และตำแหน่งงาน โดยใช้มาตรฐานแบบครบวงจรเช่นเดียวกับที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชุมชนที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ และมีบทบาทสำคัญที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพของสังคมที่ดีแก่ชุมชน บริษัทฯ จึงสนับสนุนและกระตุ้นผ่านการฝึกอบรม และวิธีการต่างๆ ให้พนักงานทุกคนของบริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์สังคมและชุมชน และมีส่วนร่วมที่จะรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ในทุกรูปแบบ
 
 
การสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานตระหนัก และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน อาทิ

กิจกรรม "วันทำความสะอาดทั่วโลก" กิจกรรม "น่าเสียดาย : ของเหลือใช้ ถ้าทิ้งไป ก็น่าเสียดาย" และ กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม "อีโค-แอคชั่น" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องภายใต้โครงการ "โลกยิ้มได้ เรายิ้มด้วย" โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจ
 
   
กิจกรรม "วันทำความสะอาดทั่วโลก"
 
กิจกรรม "น่าเสียดาย : ของเหลือใช้ ถ้าทิ้งไป ก็น่าเสียดาย"
 
กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม "อีโค - แอคชั่น"

 

 

เราได้วางกรอบในการพัฒนา บุคลากร เพื่อสนับสนุนการพัฒน าความสามารถของ พนักงานอย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในความ รับผิดชอบต่อสังคม