บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 


ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำด้านอาหารในประเทศไทย  เรามีความมุ่งมั่นว่า 50 ปีข้างหน้าต่อจากนี้  เราจะสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพชีวิตและรอยยิ้มที่ดีกว่าของคนไทย  เราสัญญาว่าจะดำเนินธุรกิจของเราให้เติบโต และเจริญงอกงามเคียงคู่กับสังคมไทย  ภายใต้แนวคิดที่ว่า "อายิโนะโมะโต๊ะเติบโต เคียงคู่สังคมไทย"
เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีของคนไทย โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ด้านอาหาร และโภชนาการของบริษัทฯ
เรามุ่งมั่นเพื่อพัฒนา
การศึกษาของเด็กไทย
ในทุกระดับ ผ่านกิจกรรมของ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
 
เรามุ่งมั่นและสนับสนุน
แนวคิดการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีของบริษัทฯ
 
เราสนับสนุนการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมของ สถาน ประกอบการแต่ละแห่ง ของบริษัทฯ
 
เราได้วางกรอบในการพัฒนา บุคลากร เพื่อสนับสนุน การพัฒนาความสามารถของ
พนักงานอย่างเต็มที่ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม
เนื่องด้วยในปี 2553 นี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 50 ปี และบริษัทฯ ได้มีปณิธานอันแน่วแน่ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตเคียงคู่สังคมไทย ภายใต้แนวคิด “Ajinomoto always grows with Thais”

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี พร้อมตอบสนองแนวคิดดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” โดยใช้งบประมาณกว่า 25 ล้าน เพื่อดำเนินการก่อสร้าง / ปรับปรุงโรงอาหารให้แก่โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ขาดแคลน จำนวน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องครัวที่จำเป็น โดยร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป