บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
บริษัทฯ สนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข มีความช่วยเหลือ เอื้ออาทร และความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย อาทิ
 
กิจกรรมบริจาคโลหิต  

โดยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย จัดโครงการรับบริจาคโลหิตจากประชาชนทั่วประเทศ ในวันครบรอบการก่อตั้งบริษัทของทุกปี
กิจกรรม "สานสัมพันธ์เพื่อนบ้าน"

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงงานและชุมชนละแวกใกล้เคียง รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนบ้านชุมชนได้รับทราบข้อมูลและเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน
 
กิจกรรม "ของเหลือใช้ ถ้าทิ้งไปก็น่าเสียดาย "

เป็นกิจกรรมที่รวบรวมของที่ไม่ใช้แล้วจากพนักงานที่ยังมีสภาพดี นำไปบริจาคให้กับสถานรับบริจาคต่างๆ เป็นการแสดงน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันภายใต้กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก
 
 
เราสนับสนุนการอยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมของสถาน ประกอบการ แต่ละแห่งของบริษัทฯ