บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
  ประกาศผลผู้ได้รับทุน "โครงการ"ทุนส่งน้องเรียนจบ" รุ่นที่ 7 30.01.13

          ตามที่ "มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ" ได้ประกาศรับสมัครน้องๆ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ระดับอุดมศึกษาและ อาชีวศึกษา เพื่อขอรับทุน “ส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 7

          บัดนี้คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เสร็จสิ้นการพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มูลนิธิฯ จึงขอประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุน “ส่งน้องเรียนจบ” รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2555 สามารถตรวจสอบรายชื่อ ผู้ที่ได้รับทุนได้จากเอกสารแนบด้านล่าง

          !!!สำหรับกำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ในการเข้ารับทุน มูลนิธิฯ จะมีการแจ้งอีกครั้ง ผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมกับส่งจดหมายอย่าเป็นทางการแจ้งไปยังสถาบันต่างๆ อีกครั้ง

          ในเบื้องต้น หากน้องๆ ที่มีชื่อเป็นผู้ได้รับทุน กรุณาโทรศัพท์แจ้งยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุน ได้ที่ คุณธนพล โทร.02-247-9547 , 02-247-7000 ต่อ 1569 , 1509 , 1512 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 นี้

           *หากนิสิต นักศึกษา ท่านใดไม่รายงานตัวภายในวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์*

    

กำหนดการพิธีมอบทุนส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 7

 วันที่ :

 26 กุมภาพันธ์ 2556 

 เวลา :  08.00 - 16.00 น.
 สถานที่ :   ชั้น 8 ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

กำหนดการ
พิธีมอบทุน “ส่งน้องเรียนจบ ปีที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2555
วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

08.00  -  09.00  น. ลงทะเบียน
09.00  -  09.30  น. อธิบายรายละเอียด ลำดับขั้นตอนการมอบทุน และซ้อมลำดับพิธีมอบทุน
09.30  - 11.20  น. พิธีมอบทุน ส่งน้องเรียนจบปีที่ 7
- พิธีกรกล่าวต้อนรับ
- ท่านรองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ กล่าวเปิดพิธี- พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ”- ท่านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กล่าวให้โอวาทนักศึกษาทุน- ท่านเลขาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กล่าวให้โอวาทนักศึกษาทุน- ตัวแทนนักศึกษากล่าวขอบคุณ- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
11.30 – 12.30 น.11.20 – 12.00 น. ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและกรรมการมูลนิธิฯ รับประทานอาหารร่วมกันกิจกรรม มารู้จักกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะและปฐมนิเทศนักศึกษาทุน
12.00 – 13.00 น. นักศึกษารับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. บรรยายพิเศษ โดย  คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
14.00 – 16.00 น. กิจกรรม โดย  ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
16.00 – 16.15 น. สรุปปิดกิจกรรม และเดินทางกลับ
รายละเอียดและการเตรียมเอกสารประกอบการมารับทุน  ส่งน้องเรียนจบ 1. พิธีมอบทุน วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8  โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ        ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 104002. ในวันมอบทุน  ผู้ที่ได้รับทุนต้องนำเอกสารประกอบการรับทุนมาด้วย ดังนี้-       สมุดบัญชี ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธนาคารออมสิน โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล ของผู้ที่ได้รับทุนเท่านั้น (ไม่สามารถนำบัญชีผู้อื่นแทนได้)  ตัวจริงพร้อมถ่ายเอกสารหน้าชื่อบัญชี 1 ชุด-       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด3. สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล) มูลนิธิฯ มีการออกค่าพาหนะ    ในการเดินทางไป-กลับให้ (กรณีเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง  รถไฟ รถตู้ประจำทาง ยกเว้น เครื่องบิน)     โดยการเบิกค่าพาหนะต้องเตรียมเอกสารมาดังนี้       -    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนรับรอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  1 ชุด      -    ใบเสร็จ/ตั๋ว/เอกสารที่ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ตัวจริง)4. การแต่งกาย ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนทุกคน แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา สุภาพ เรียบร้อย   *** ในวันทำพิธีมอบทุน นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับทุน กรุณาเตรียมเอกสารดังกล่าวมาให้ครบ***
  รายชื่อทุนส่งน้องเรียนจบ2555_ปวส.1 131.54 KB.  
  รายชื่อทุนส่งน้องเรียนจบ2555_ปวส.2 132.48 KB.  
  รายชื่อทุนส่งน้องเรียนจบ2555_ปริญญาตรี ปี1 142.10 KB.  
  รายชื่อทุนส่งน้องเรียนจบ2555_ปริญญาตรี ปี2 138.21 KB.  
  รายชื่อทุนส่งน้องเรียนจบ2555_ปริญญาตรี ปี3 137.91 KB.  
  รายชื่อทุนส่งน้องเรียนจบ2555_ปริญญาตรี ปี4 127.91 KB.  
  รายชื่อทุนส่งน้องเรียนจบรุ่นที่ 6_ปริญญาตรี ปี2 131.34 KB.  
  รายชื่อทุนส่งน้องเรียนจบรุ่นที่ 6_ปริญญาตรี ปี3 131.66 KB.  
  รายชื่อทุนส่งน้องเรียนจบรุ่นที่ 6_ปริญญาตรี ปี4 131.36 KB.  
  แผนที่ โรงแรมอีสติน 102.46 KB.  
  กำหนดการ 136.90 KB.  
  เอกสารที่ต้องนำมาวันรับมอบทุน 43.88 KB.  
  แบบตอบรับการเป็นนักศึกษาทุนอายิโนะโมะโต๊ะ 124.60 KB.  
  Form 1 - แบบรายงานค่าใช้จ่าย 135.92 KB.  
  Form 2 - แบบรายงานผลการเรียน+ความประพฤติ 115.41 KB.  
  Form 3 - แบบบันทึกประสบการณ์และสิ่งที่ได้รับ 234.26 KB.