บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินสนับสนุน 20 ล้านบาท ให้กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ “โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU School)” 11.07.17

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ - มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ พร้อมด้วย สุชาติ นาคเสวก กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบเงินสนับสนุน จำนวน 20 ล้านบาท ให้กับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการศึกษาของภาครัฐ ภายใต้โครงการ “โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU School)” ในการเร่งให้ความช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่กำลังประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษา โดยในปีนี้ มูลนิธิฯ จะสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารและจัดอบรมให้ความรู้ทางโภชนาการให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนในโครงการดังกล่าว จำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ

สำหรับโครงการ “โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU School)” เป็นโครงการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการ กำลังดำเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยได้ทำการสำรวจโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 38,000 แห่ง ทั่วประเทศ ที่เข้าข่ายโรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤติทางการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน อาทิ ขาดแคลนครู อาคารเรียนชำรุดทรุดโทรมมาก ขาดแคลนอาคารโรงอาหาร ประสบปัญหาด้านโภชนาการ ฯลฯ โดยพบว่ามีโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 37 แห่ง ที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาด้านโภชนาการเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน

มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ กล่าว “ทางมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเอง ก็ได้มีการดำเนินโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะโภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" เพื่อทำการก่อสร้างโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้กับโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลน พร้อมฝึกอบรมด้านโภชนาการให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ปีละ10 โรงเรียน รวม 50 แห่งทั่วประเทศ โดยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ในปีนี้ จึงได้พิจารณารับ "โรงเรียน ICU" ดังกล่าว จำนวน 20 แห่ง เพื่อดำเนินการสนับสนุนในปีงบประมาณนี้ และจะทำการพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติมต่อไปจนครบในปีถัดไป”

               มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ด้วยอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในการเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนส่งเสริมงานพัฒนาการศึกษาของเยาวชนไทยตลอดระยะเวลากว่า 41 ปี สอดรับกับปณิธานที่ว่า “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย”