บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เดินหน้าสร้างโภชนาการเด็กไทย ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน 20.11.17

ปัจจุบันปัญหา “ภาวะทุพโภชนาการ” หรือ ภาวะการได้รับสารอาหารไม่เหมาะสมและเพียงพอของเด็กไทย กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กนักเรียนในพื้นที่ทุรกันดาร ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรงของร่างกายและระดับสติปัญญาเป็นอย่างมาก จากผลสำรวจโรงเรียนภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กว่า 30,800 โรงเรียน ทั่วประเทศ ยังมีโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านอาหารและโภชนาการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง โดยได้ร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงโภชนาการเด็กไทยอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ 50 ปี 50 โรงเรียนเมื่อปีพ.ศ. 2553-2557 และโครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติในปีพ.ศ. 2558-2562 เพื่อต่อยอดโครงการเดิม ด้วยการการมอบงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร รวมกว่า 50 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนได้มีโรงอาหารที่ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลที่ดี และขยายกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน ด้านอาหาร โภชนาการและสุขลักษณะที่ดีด้านอาหาร  เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการด้านอาหารกลางวันของโรงเรียนอย่างครบถ้วน และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิฯ ได้จัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันจากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารในโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมี ญาณกร จันทหาร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย มร. อิโตมิ  วะตะนะเบะ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์ (ที่ 1 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รศ.อาภัสรา  กวีวังโส (ที่ 1 จากขวา) อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการมาร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนาการทั้งภาคทฤษฎีและการปฎิบัติอันเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางด้านโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไป

             ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะมีอาคารโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะรวม 100 แห่งครอบคลุมโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ และเด็กนักเรียนไทยกว่า 30,000 คน ในถิ่นทุรกันดารจะได้รับโภชนาการที่ดี อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของพวกเขาและเติบโตเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยเราเชื่อว่าโครงการที่เราดำเนินการอยู่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่มูลนิธิฯ มุ่งมั่นและดำเนินการมาตลอด 40 ปี