บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
  ประกาศผล ลุ้นเชียร์บอลระดับโลก ลุ้นโชค กับเบอร์ดี้และสตาร์ซอคเกอร์ 28.07.10

ประกาศผล ลุ้นเชียร์บอลระดับโลก ลุ้นโชค กับเบอร์ดี้และสตาร์ซอคเกอร์


รางวัลที่ 1      ลูกฟุตบอลทองคำ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,000,000 บาท

         ได้แก่                   คุณสาท  แก้วเปี้ย   จ.อุตรดิตถ์


รางวัลที่ 2      รถยนต์ Mazda 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 570,000 บาท

         ได้แก่                คุณพงศพร  ภูมิอุไร   จ.กาญจนบุรี


รางวัลที่ 3      โทรศัพท์ Black Berry รุ่น Curve 8520 รางวัลละ 13,900 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 278,000 บาท

 คุณฐิตาพร  อ้นชาวนา 

 พิษณุโลก       

 คุณสุจิตรา  มังสาทอง

 ลพบุรี

 คุณเสวี  เย้าดุสิต

 นครศรีธรรมราช

 คุณเกษณาภรณ์ พนัสสุวรรณคีรี

 สมุทรปราการ

 คุณธัชพนธ์  ธนารัตน์พุฒิธร

 สมุทรปราการ

 คุณกัลยรัตน์  สถิตโพธิ์ศรี

 อุดรธานี

 คุณแสวง  พานิชย์

 ลพบุรี

 คุณปิยะวรรณ  อารีย์วงษ์

 กรุงเทพฯ

 คุณพนิตพร  ปานอินทร์

 สุราษฎร์ธานี

 คุณประพันธ์  ฉัตรเสาวภัณฑ์

 นครสวรรค์

 คุณพุฒิพัฒน์  แสงสุขสวัสดิ์

 ปราจีนบุรี

 คุณนภาเพ็ญ  พานิชย์

 นครปฐม

 คุณนิคม  อันทะสี

 ขอนแก่น

 คุณธนชาติ  ตันติวณิชย์

 ปทุมธานี

 คุณณัฐภูมิ  เรืองทิม

 ลพบุรี

 คุณเบญจมาศ  น้อยวัฒน์

 กรุงเทพฯ

 คุณกาล  พรมศรีธรรม

 นครพนม

 คุณวรรณชนก  ติยะพานิช

 นครปฐม

 คุณมนต์ชัย  อนันต์เชวงสุข

 กรุงเทพฯ

 คุณกัลยา  แสนทม

 อุดรธานี


รางวัลที่ 4      ทองคำมูลค่า 9,000 บาท จำนวน 45 รางวัล  รวมมูลค่า 405,000 บาท

 

 คุณสุรพล  ภู่รัตนโอภา   นครศรีธรรมราช
 คุณบวร  มโนภิรมย์  กรุงเทพฯ
 คุณนุจรินทร์  ภูมิสถิตย์พงษ์  กรุงเทพฯ
 คุณกวี  ศรีตระกูล  กรุงเทพฯ
 คุณกรรณิการ์ โรจนประดิษฐ  กรุงเทพฯ
 คุณรำพึง  จันทร์เนย  ตาก
 คุณเทา  ทิพจร  สกลนคร
 คุณศรัณยา  จันทะกล  สมุทรปราการ
 คุณนมัสชนก  จันทนา  เพชรบูรณ์
 คุณขวัญภิรมย์ คำเรือง  กรุงเทพฯ
 คุณยุทธนา  สมันเลาะ  กรุงเทพฯ
 คุณณัฐพร  มงคลวรวาณิช  ปราจีนบุรี
 คุณพิทวัส  สวนแก้ว  ราชบุรี
 คุณเอกลักษณ์  ประเสริฐบุญใหญ่  นครพนม
 คุณณัฐพงศ์  อุ่นเจริญพรพัฒน์  พิษณุโลก
 คุณอัญชัญ  เอกเกษตรสิน  ราชบุรี
 คุณสราญรัตน์  ก้อมน้อย  ปทุมธานี
 คุณบัญญัติ  กุรินทร์  สมุทรสาคร
 คุณพลอยรุ้ง  เชิดฉาย  พิษณุโลก
 คุณนบ  แซ๋ไหล  ปทุมธานี
 คุณเจียม  ดวนใหญ่  อุบลราชธานี
 คุณวิกานดา เสนาลักษณ์  กรุงเทพฯ
 คุณประเสริฐ  ฉวีอินทร์  กรุงเทพฯ
 คุณพิชยุตม์  ติยะพิษณุไพศาล  กรุงเทพฯ
 คุณมาลัย  โชว์ตระกูล  ลำปาง
 คุณพรรณี  เต็งจันทร์  กรุงเทพฯ
 คุณอัจจิมา  อยู่นิ่ม  พิษณุโลก
 คุณมลิวัล  พ่วงผ่อง  พิษณุโลก
 คุณพบพร  หารสาร  อุบลราชธานี
 คุณณัฐกฤตา  พัทยากร  นนทบุรี
 คุณยงยุทธ  บุรีวงษ์  กรุงเทพฯ
 คุณสุวรรณา เทียนลำ  อุทัยธานี
 คุณพงศธร อารีย์  กาญจนบุรี 
 คุณสมชาย  พิบูลย์วรวงศ์  กรุงเทพฯ
 คุณนันทพงศ์  ทองไทย  นนทบุรี
 คุณมัทนา  เบาเออร์  อ่างทอง
 คุณสมเจตต์ ชุ่มเขียว  เชียงใหม่
 คุณกมลวรรณ  แย้มศิริ  ราชบุรี
 คุณอภิสิทธิ์  อำไพพร้อม  ระยอง
 คุณธวัชชัย โพธิ์สุข  พิจิตร
 คุณชัชฤทธิ์  วณิชย์พูลผล  กรุงเทพฯ
 คุณสุทธนา  ธุวานนท์  พิษณุโลก
 คุณสยาม  เดชฤทธิ์  ปทุมธานี
 คุณอนุวัฒน์  อนุพงศ์พันธุ์  สุพรรณบุรี
 คุณอุเทน  การเพียร  กรุงเทพฯ


รางวัลที่ 5      กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ ดื่มฟรีทั้งปี (ชุดละ 365 กระป๋อง) รางวัลละ 4,745 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 94,900 บาท

 คุณขวัญวิไล  รวิศิโรรัตน์  นครราชสีมา 
 คุณภวณฐ  ทองบุญเอียด  สงขลา
 คุณธนวรรณ พินิจการุณเนตร  ขอนแก่น
 คุณอมราวดี  จันทร์สมบูรณ์  สมุทรสาคร
 คุณชัยธวัช  สำราญสม  กาฬสินธุ์
 คุณวัลลภา  วัฒนพงษ์  นครนายก
 คุณเจริญลักษณ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา  กรุงเทพฯ
 คุณปณิชา  เหลืองทวีทอง  กรุงเทพฯ
 คุณบริบูรณ์  พึงประสพ  กรุงเทพฯ
 คุณวุฒิเดชา  บุญวรรโณ  กรุงเทพฯ
 คุณวิไลพร  สีเนียม  กรุงเทพฯ
 คุณม่วง  เสาทองหลาง  สมุทรปราการ
 คุณพรพจน์  ตรีวัย  สงขลา
 คุณคำไผ่  ชัยรักษ์  สกลนคร
 คุณภาณุรัตน์  บุญจรัส  กรุงเทพฯ
 คุณจันทร์ศิริ  มณีศรี  ลพบุรี
 คุณภัทระ  สาตรา  นนทบุรี
 คุณยุพิณยา  ปุญญาภินันท์  กรุงเทพฯ
 คุณถวิล  อยู่จันทร์  เพชรบุรี
 คุณวิเชียร  ชิตประเสริฐสุข  ราชบุรี


เงื่อนไขการรับรางวัล

1. ผู้โชคดีนำหลักฐานเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน (อย่างละ 2 ชุด)

2. กรณีไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตัวเอง ทำเอกสารมอบอำนาจมาอย่างละ 2 ชุด (ผู้รับอำนาจและผู้มอบอำนาจ)

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

4. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ติดต่อขอรับรางวัลได้ที่ คุณธิติมา ทองเพิ่ม โทร. 02-508-8200 ต่อ 8200 เวลา 10.00 - 16.00 น.