บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
 
  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท สานต่อโครงการ "50 ปี 50 โรงเรียน" 25.01.11
เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา นาย สกล เขมะพรรค ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายธงชัย  ธรรมสุคติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหาร ภายใต้โครงการ "50 ปี 50 โรงเรียน  ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์   อ.ขาณุวรลักษณบุรี จ.กำแพงเพชร ซึ่งส่วนหนึ่งของกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การดำเนินงานโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยมี นาย สนธิ อำไพจิตต์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นตัวแทนส่งมอบอาคารโรงอาหาร มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1, 000,000 บาท (1 ล้านบาทถ้วน) ให้กับ นาย ชัยรัตน์ สิรินทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และ นาย จตุภูมิ ประพัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ ซึ่งถือเป็นสองโรงเรียนแรกที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน ได้ถูกริเริ่มขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ครบรอบ 50 ปีของบริษัทฯ ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนให้กับ 50 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้คัดเลือก และมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณรายละ  500,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 25 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการที่ดี และเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของเด็กไทย ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งนี้โครงการ เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 และจะแล้วเสร็จภายใน 5 ปี หรือ ปีการศึกษา 2557   ซึ่งการดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้คำขวัญในโอกาสครบรอบ 50 ปี ที่ว่า อายิโนะโมะโต๊ะเติบโตเคียงคู่สังคมไทย