มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมอบเงินสนับสนุนค่ายอาสา 2 แห่ง จำนวน 450,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 08.02.12
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนค่ายอาสา 2 แห่ง เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โดยมีคุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นผู้แทนมอบเงินให้แก่ น้องๆนักศึกษาจากค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (มูลค่า 250,000 บาท) และชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มูลค่า 200,000 บาท) รวมเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท  

ทั้งนี้ ค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำเงินบริจาคนี้ไปสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กและเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้นำเงินไปสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ประกอบการเรียนการสอนและทำกิจกรรมต่าง ณ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว