มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 7 19.04.12
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สนับสนุนการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบปีที่ 7เมื่อวันอังคาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.โยอิชิโร โทกาชิ และคุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชวนี ทองโรจน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ คุณภูมิพิชญ์ วโรดมรุจิรานนท์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมมอบทุนการศึกษาทุนส่งน้องเรียนจบ แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา รวมทั้งสิ้น 286 คน จากผู้สมัครของสถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวม 820 คน รวมเป็นทุนการศึกษามูลค่ารวม 6,200,000 บาท กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯในช่วงบ่าย หลังพิธีการมอบทุนฯ มูลนิธิฯได้จัดการบรรยายพิเศษให้กับน้องๆนักศึกษาทุกคน เริ่มต้นจาก  การบรรยายพิเศษ เพื่อให้แนวคิดและแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต โดย คุณพิเชียร คูสมิทธิ์  รองประธานมูลนิธิฯ จากนั้นต่อด้วยเรื่อง  ประสบการณ์จากการฝึกงานโดย คุณอิศรา ชัยรัตน์สุบรรณ และ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงานโดยคุณปฐมพงศ์ จงอักษร จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมน้องๆนักศึกษาทุนทั้งในด้านแนวคิด ทัศนคติ รวมถึงเรื่องการฝึกงาน เพื่อเข้าสู่โลกของการทำงานในอนาคตมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการศึกษาในทุกระดับ จึงริเริ่มโครงการทุนส่งน้องเรียนจบเพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และปีนี้นับเป็นปีแรกของโครงการที่มูลนิธิฯขยายโอกาสในการรับทุนการศึกษา ไปยังนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มนักศึกษาที่ยังขาดแคลนโดยทั่วถึง นับเป็นเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะที่ตั้งใจสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาทุกระดับอย่างแท้จริง