บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด [Ajinomoto Co.,(Thailand) Ltd.] ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภค เครื่องปรุงรส บะหมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม อาหารสำเร็จรูป.
 
   
 
 
เพื่อรองรับการเจริญเติบโต     ของผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร    ที่ผลิตจากโรงงานของ    "กลุ่มบริษัท  อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย)" ซึ่งมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านการผลิต การจำหน่าย รวมถึงการแข่งขันทางตลาด ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น   บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2544 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้างเคียง (co-product) จากกระบวนการผลิตของ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทประกอบด้วย สำนักงานสาขา 2 แห่ง ได้แก่ สาขากรุงเทพ และสาขากำแพงเพชร

บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้างเคียง (co-product) และผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประกอบไปด้วย
อามิเมท® คือ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีปริมาณธาตุอาหาร ในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของพืช มีหลายสูตรให้เลือกใช้ ตามระยะเวลาการเจริญเติบโต ของพืช เช่น สูตร 8-3-4 ช่วยบำรุงต้น ใบ และผล และสูตร 3-8-8 ช่วยสะสมแป้ง สะสมน้ำตาล และเพิ่มผลผลิต เป็นต้น นอกจากนั้นปุ๋ยอินทรีย์เคมีตราอามิเมท® ทุกสูตรยังมีอินทรีย์วัตถุไม่น้อยกว่า 10%
อายิโฟล® คือ ปุ๋ยเคมีสำหรับฉีดพ่นทางใบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด
อามิ-อามิ® คือ วัสดุปรับปรุงดินชนิดน้ำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในกลุ่มเกษตรกร ซึ่งพัฒนามาจากกรดอะมิโนหลายชนิดที่เป็นประโยชน์ มีอินทรีย์วัตถุที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของดินให้ดีขึ้น มีธาตุอาหาร ที่จำเป็นสำหรับดิน พืช และแพลงก์ตอนในน้ำ ใช้ได้ผลดีกับพืชสวนนานาชนิด รวมทั้งเหมาะสำหรับการประมง เช่น การเพาะเลี้ยงไรแดง ปลา และกุ้งอีกด้วย

นอกจากนี้ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของการผลิตผงชูรส ยังสามารถนำแร่ธาตุไนโตรเจนที่ได้จากวัตถุดิบ ได้แก่ ยูเรีย กลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของปุ๋ยเคมี คือ แอมโมเนียมซัลเฟต และแอมโมเนียมคลอไรด์ ได้อีกด้วย

ไม่เพียงเท่านี้ ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้างเคียง (co-product) บางชนิดยังสามารถนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยมีสารอาหารที่เหมาะสม เช่น กรดอะมิโน คาร์โบไฮเดรต เกลือและแร่ธาตุอื่น ๆ

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้มุ่งมั่นทุ่มเท สร้างมาตรฐานของบริษัทและผลิตภัณฑ์ จนได้รับการรับรองรองมาตรฐานระดับสากล อันได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพ ISO 9001 มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 และ มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่า บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมทั้งมีความใส่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือไปจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่านอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ยังตระหนักถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนา โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมวิชาการเกษตร และกรมประมง ในการเก็บข้อมูลและศึกษาวิจัยผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในระยะยาว ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัท สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

ขอเชิญเยี่ยมชมข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ www.fdgthailand.com
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์เคมี มีมากกว่า 20 ชนิด สามารถแบ่งตามการใช้ประโยชน์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบทางเคมี และคุณค่าทางสารอาหาร ได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดน้ำ : อามิ-อามิ®
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดเม็ด : อามิเมท®
ปุ๋ยเคมี - อายิโฟล®
วัตถุดิบเพื่อการผลิตปุ๋ย