life at Ajinomoto

อุดมการณ 4 ประการ

มุ่งสร้างค่านิยมใหม่-ด้วยความคิด สร้างสรรค์

สร้างค่านิยมด้วยแนวคิดใหม่ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่ เป็นเอกลักษณ์ของเรา

มีจิตวิญญาณของนักบุกเบิก-กล้า ลงมือทำ

แน่วแน่ที่จะรับความท้าทายในการสร้างธุรกิจ และตลาด ใหม่ๆ อยู่เสมอ

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม- ช่วยเหลือ

ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยความนอบน้อมและ ซื่อสัตย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างคุณค่าให้กับสังคมให้ได้ มากที่สุดผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน-เคารพ

เคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจต่างๆของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะและเป็นองค์กร ที่ทุกคนสามารถพัฒนาและแสดงความสามารถของตนเอง ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ด้านกิจกรรมพนักงาน

“อายิโนะโมะโต๊ะ” ให้ความสำคัญกับการ กินดี มีสุข Well Live Well เพราะนอกจากการทำงานแล้วเราเชื่อว่า ด้านสภาพแวดล้อมการทำงานทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
จะช่วยให้พวกเรามีความสุขและสามารถสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้เพื่อที่จะเป็นบริษัทระดับโลกที่อุทิศต่อชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนผ่านผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและสุขภาพ

รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล แบดมินตัน โยคะ หรือชมรมเพื่อสุขภาพอื่นๆ
รวมไปถึง การจัดฝึกอบรม Happy Workplace ให้สอดคล้องกับความมุ่งหวังของ “อายิโนะโมะโต๊ะ” ที่จะให้พนักงาน

กินดี มีสุข ทำงานได้ Eat Well Live Well Work Well.

CAREER at Ajinomoto

Work Well

อายิโนะโมะโต๊ะ มีความมุ่งมั่นให้เพื่อนพนักงานมีความสุข ในการทำงานและอยู่ร่วมงานกับเราให้นานเพราะเราเชื่อมั่น ในคุณค่าของคนที่สามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

Human Development

อายิโนะโมะโต๊ะทุ่มเทและเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลโดยเรามีการจัดฝึกอบรมทั้งภายใน และภายนอก บริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะที่เหมาะสมและเพียงพอในการ ทำงานไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการจัดการทั่วไปทักษะเฉพาะทาง หรือความรู้ในการพัฒนาใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

Career Development

อายิโนะโมะโต๊ะเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานสามารถเติบโต ในตำแหน่งและสายงานขององค์กร รวมไปถึงการเติบโต ข้ามสายงานเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Live well

เราให้ความสำคัญกับความต้องการของเพื่อนพนักงานเสมอ โดยเราจะทำการสำรวจและศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงให้ สวัสดิการและนโยบายต่างๆ ตอบโจทย์ความต้องการเพื่อ ตอบแทนและเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานให้กินดี มีสุข ในครอบครัวอายิโนะโมะโต๊ะ

HR CYCLE

Applicants

ผู้สมัคร

Recruitment

( Screening ) กระบวนการสรรหา
และคัดเลือกบุคลากร

Talent

success plan

conpetency

Assignment

( Positioning ) การมอบหมายงาน

Training / knowledge

( Fertilizer ) การฝึกอบรม

policy / direction

( Light ) นโยบาย เป้าหมาย การดำเนินงาน
ENVIRONMENT

mentor / coach

( Water ) ระบบพี่เลี้ยง การดูแล

Performance

( Result ) ผลการปฏิบัติงานผ่านมาตรฐาน

Assignment

( Grow ) การมอบหมายงาน

Promotion / Rotate

( Plant ) CDP โครงการพัฒนาความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ

Promotion / Rotate

( Plant ) CDP โครงการพัฒนาความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ

VACANT POSITION

2. Screening 3. PAPER TEST 4. INTERVIEW 5. Reference check 6. Welcome

1การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

หลังจากที่ผู้สมัครได้สมัครงานกับทางบริษัทแล้วเจ้าหน้าที่ งานบุคคลจะพิจารณาจากประวัติและคุณสมบัติของผู้สมัคร ที่มีความเหมาะสมตรงกับตำแหน่งงานในบางกรณีอาจส่ง ข้อมูลให้กับทางหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาร่วมด้วย

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการฝึกงาน/การทำงาน
- ทักษะอื่นๆ

2การทำแบบทดสอบ

ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้น จะได้รับ การติดต่อทางโทรศัพท์ หรืออีเมล์จากเจ้าหน้าที่มงาน บุคคลเพื่อนัดหมายผู้สมัครให้เข้ามากรอกใบสมัครงาน ยื่นเอกสารประกอบการสมัครงานและทำแบบทดสอบ วัดความรู้ของตำแหน่งงานที่สมัคร

3การสัมภาษณ์งาน

หากผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าสัมภาษณ์งานผู้สมัคร จะได้รับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่มงาน บุคคลเพื่อแจ้งรายละเอียดและนัดหมายการสัมภาษณ์งาน แก่ผู้สมัคร

ซึ่งกระบวนการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ

1. การสัมภาษณ์งานรอบแรก

ประกอบด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมสัมภาษณ์จากส่วนงานบุคคลและหน่วยงาน ต้นสังกัดโดยการสัมภาษณ์รอบแรกจะมีคำถามในการสัมภาษณ์ทั้งที่เป็น ภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แล้วแต่กรณี)

> ผลการสัมภาษณ์ :

คณะกรรมการสัมภาษณ์จะพิจารณาและลงความเห็นร่วมกันถึงผู้สมัครที่มี ความเหมาะสมมากที่สุด สำหรับการสัมภาษณ์งานรอบแรกซึ่งเจ้าหน้าที่มงาน บุคคล จะแจ้งผลการสัมภาษณ์งานรอบแรกแก่ผู้สมัครงานทางโทรศัพท์ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันที่มีการสัมภาษณ์

2. การสัมภาษณ์งานรอบสุดท้าย

ประกอบด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมสัมภาษณ์จากส่วนงานบุคคลและหน่วยงาน ต้นสังกัดโดยการสัมภาษณ์รอบแรกจะมีคำถามในการสัมภาษณ์ทั้งที่เป็น ภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แล้วแต่กรณี)

> ผลการสัมภาษณ์ :

คณะกรรมการสัมภาษณ์จะพิจารณาและลงความเห็นร่วมกันถึงผู้สมัครที่มี ความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับการสัมภาษณ์งานรอบสุดท้ายซึ่งเจ้าหน้าที่มงาน บุคคลจะแจ้งผลการสัมภาษณ์งานรอบสุดท้ายแก่ผู้สมัครงานทางโทรศัพท์ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันที่มีการสัมภาษณ์คัดเลือก

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการพิจาณาเข้าทำงาน เจ้าหน้าที่งานบุคคลจะชี้แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดงานและความรับผิดชอบเพิ่มเติมตลอดจน ค่าจ้างเงินเดือน
วันเริ่มงาน เงื่อนไขการจ้าง
โดยสังเขปก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม่ในขั้นตอนต่อไปผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์รวมทั้งโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน

OUR WELFARE & BENEFIT

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

เงินเดือน

บริษัทฯ พิจารณาหลักเกณฑ์อัตราเงินเดือนจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงาน โดยได้ทำการสำรวจ และเทียบเคียงค่าตอบแทน ตลอดจนสำรวจค่าตลาด อย่างสม่ำเสมอ โดยทำ Benchmarking เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่า บริษัทฯให้ผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาด และสามารถดำรงรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้ได้

ค่าครองชีพ

นอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว ทางบริษัทฯยังมีการจ่าย เงินค่าครองชีพ ให้แก่พนักงานทุกเดือน เพื่อช่วยเหลือ พนักงาน ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต และ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น

โบนัส

บริษัทฯจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน โดยการจ่ายโบนัส จะเน้นที่ผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายการทำงาน โดยจะจ่ายโบนัสปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และ เดือนธันวาคม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เป็นสวัสดิการที่บริษัทฯให้แก่พนักงาน โดยมีวัตถุ- ประสงค์ เพื่อการออมทรัพย์เป็นหลักประกันสำหรับ การดำรงชีพในอนาคต เมื่อออกจากงานไปแล้วซึ่งมี หลักการตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเป็นนโยบายของรัฐบาล ที่สนับสนุนเอกชนจัดตั้ง ขึ้น โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุน จ่ายเงินสะสม ส่วนหนึ่งและ บริษัทฯสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง

สวัสดิการต่างๆ

นอกจากผลตอบแทนด้านเงินได้ ซึ่งเป็นรูปของตัวเงินแล้ว บริษัทฯยังมีสวัสดิการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อ ตัวของพนักงาน และครอบครัวดังนี้

> เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร

> เงินช่วยเหลือพนักงานลาออกก่อนเกษียณอายุ

> เงินชดเชยเกษียณอายุ

> ค่ารักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ต่อพนักงาน และครอบคลุม ถึงบิดา-มารดา

> โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี

ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของ ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว ดังนั้นจึงจัดให้มีการหยุดพักผ่อนประจำปี ด้วย จำนวนวันตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ยังสามารถสะสมวันหยุด ไว้ใช้ในปีถัดไปได้อีกด้วย

ชุดยูนิฟอร์มและรถรับ-ส่งพนักงาน

สำหรับพนักงานที่ทำงานประจำที่โรงงาน จะได้รับสวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม เพื่อความสะดวกในการทำงาน และความเป็นระเบียบ เรียบร้อย และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวก ในการเดินทางมา ทำงานที่โรงงานต่างๆ โดยมีการจัดบริการรถรับส่งพนักงาน ตามจุด สำคัญ ๆ ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานบริเวณใกล้เคียง ณ โรงงานที่ พนักงานปฏิบัติงานอยู่

ข้าวกลางวันฟรี

สำหรับพนักงานที่ทำงานประจำโรงงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการ ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันแก่พนักงาน โดยการให้พนักงาน รับประทานข้าวหอมมะลิชั้น 1 อย่างดีได้ไม่จำกัด เพื่อบรรเทา ภาระค่าใช้จ่าย เรื่องอาหารกลางวันให้แก่พนักงาน

สวัสดิการช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน

สำหรับพนักงานสังกัดสำนักงานใหญ่ จะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือ ค่าอาหารกลางวันรายเดือน เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่าย ในการ รับประทานอาหารกลางวันโดยบริษัทฯ มีบริการห้องอาหารภายใน อาคารสำนักงานใหญ่ไว้รองรับ

รางวัลยกย่องชมเชย

นอกเหนือจากผลประโยชน์ และผลตอบแทนต่าง ๆ ดังกล่าว ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญ พร้อมทั้งสนับสนุน การชื่มชม ต่อความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และการคิดค้น เพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน ให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น รวมทั้งผลงาน ความสำเร็จที่โดดเด่นของพนักงาน โดยมีการมอบรางวัลพิเศษ เพื่อยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงานให้แก่ พนักงาน ภายใต้ชื่อ Ajinomoto Award , รางวัลการทำงาน นานปี เป็นต้น

ห้องพยาบาล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องพยาบาล ระดับมาตรฐานคลินิกขนาดใหญ่ สำหรับพนักงาน โดยมีแพทย์ประจำ และแพทย์พิเศษเฉพาะทาง ให้บริการ และในกรณีที่พนักงาน ต้องเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบบริษัทฯ

ติดต่อ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

487/1 อาคารศรีอยุธยา ชั้น 18 ถนนศรีอยุธยา, เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400, ประเทศไทย

โทรศัพท์ : +66 (0) 2247 7000

Featured Stories