มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบรางวัล “ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ” แก่นักวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2562

24/12/2019

          สุรเดช เธียไพรัตน์ (2 จากขวา) กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย มอบโล่รางวัลปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ แก่นักวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประจำปี 2562 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช (2 จากซ้าย) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ทรัพยากรจุลินทรีย์และกระบวนการหมัก กุญแจแห่งความสำเร็จของเทคโนโลยีชีวภาพทางจุลชีววิทยา” และได้มีการบรรยายหัวข้อดังกล่าวบนเวทีการประชุมวิชาการประจำปี 2562

          พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในงานประชุมประจำปีสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 31 ณ โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์