มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินสนับสนุน 20 ล้านบาท ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ปีที่ 4

28/09/2018

         เมื่อเร็วๆ นี้ พิเชียร คูสมิทธิ์ (กลาง) รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบเงินทุนสนับสนุน จำนวน 20 ล้านบาท ให้กับ อุษณีย์ ธโนศวรรย์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เพื่อใช้สำหรับก่อสร้างอาคารโรงอาหารของโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการคัดเลือกประจำปี 2561 จำนวน 20 แห่ง ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนแต่ละแห่งเข้าร่วม พร้อมรับมอบงบประมาณ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

         สำหรับโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม (MOU) ระหว่างมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ กับ กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้งบประมาณรวม 70 ล้านบาท เพื่อทำการก่อสร้างโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้กับโรงเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลน หรือไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน จำนวน 70 แห่งทั่วประเทศ พร้อมจัดฝึกอบรมด้านโภชนาการให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์