Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

สมัครเยี่ยมชมโรงงาน

กรุณาเลือกไฟล์

โรงงานปทุมธานี

โรงงานปทุมธานี แต่เดิมเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ “แอล-ไลซีน” หนึ่งในกรดอะมิโนจำเป็นที่ใช้เสริมโปรตีนในอาหารสัตว์ แต่ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทำการปรับเปลี่ยนให้เป็นฐานการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” เครื่องปรุงรสอูมามิ เพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้แป้งมันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการผลิตผงชูรส “อายิโนะโมะโต๊ะ” ตั้งแต่ เมษายน 2563

ก่อตั้ง :

พ.ศ. 2529

ที่อยู่ :

99 หมู่ 1 ถนนบางกะดีสายใน ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ :

02-019-5991-4, 02-501-2475-8

โทรสาร : 

0-2501-2440