พนักงานแผนกพลังงานชีวมวล (โรงงานอยุธยา) (1 ตำแหน่ง)

โรงงานอยุธยา
25/04/2562

Job Description :

 1.  ปฏิบัติงานเป็นกะ ตามที่ได้รับมอบหมายจากซูเปอร์ไวเซอร์และหัวหน้ากะ
 2.  ควบคุมเครื่องจักรและทำการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรที่ใช้ภายในแผนกพลังงานชีวมวล
 3.  ทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
 4.  สนับสนุนการเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ (แกลบ, ขี้เถ้าแกลบ) ระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อส่งวิเคราะห์
 5.  สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
 6.  งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย                             

Job Qualification :

 1. เพศชาย พ้นพันธะทางทหาร
 2. อายุ 20-25 ปี
 3. วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า /ปวช.
 4. มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 5. มีความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 6. มีความรู้พื้นฐาน ทางด้านเครื่องกลและไฟฟ้า
 7. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้