มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารหลังที่ 101 ณ จังหวัดนครนายก

27/05/2019

         วรงค์ ประยูรพงศ์ (6 จากซ้าย) กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นประธานส่งมอบ อาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ หลังที่ 101 ภายใต้ โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ณ  โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี (บุญยังราษฎร์นาวีอุปถัมภ์) ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้าง จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมี บัญชา เชาวรินทร์ (6 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นตัวแทนรับมอบ

         นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้จัดอบรมโภชนาการอาหารกลางวันให้แก่บุคลากรของโรงเรียน นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางด้านโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียง สอดคล้องกับนโยบายในการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม หรือ The Ajinomoto Group Creating Shared Value (ASV) ของบริษัทฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์