Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ ผ้ากันเปื้อน “แม่บ้านที่รักออนไลน์” มี.ค. 2565

22/04/2022

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ ผ้ากันเปื้อน “แม่บ้านที่รักออนไลน์”

จากกิจกรรม สมัครอ่าน “แม่บ้านที่รักออนไลน์”

ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2565

ลำดับ      ชื่อ-นามสกุล

1            คุณ        Angkana แซ่แต้

2            คุณ        Katharina​ Nyela​

3            คุณ        Kritkamon Luanmanee

4            คุณ        Nutcharee Panusopon

5            คุณ        Pinmanee Somsiri

6            คุณ        Rmuo Piyavorrawatkul

7            คุณ        Somjai  Yaemlaksanaleart

8            คุณ        Suwitree Sundarakul

9            คุณ        Tippawun Changkhwayyun

10          คุณ        Weerayut Sukem

11          คุณ        กนิษฐ์ตา ไทรเมฆ

12          คุณ        กนิษฐา ชิตช่าง

13          คุณ        กฤชสร อนันต์สถิตย์

14          คุณ        กัญญาวีร์ สุวรรณนิพนธ์

15          คุณ        กาญจนา ขันธรูป

16          คุณ        กานต์สินี โชติช่วง

17          คุณ        กิรณา เรืองพริ้ม​

18          คุณ        กุ้ยฝา ทรายสมุทร์

19          คุณ        เกศรา ส่งเสริมสกุลสุข

20          คุณ        เกศรา สามบุญเที่ยง

21          คุณ        เกษณีย์ มิลินสิริฉัตร

22          คุณ        เกษริน เพชรศิริ

23          คุณ        คมชาญ ทับทิม

24          คุณ        จงรัก แสงอุไร

25          คุณ        จรรยา มีสมบูรณ์

26          คุณ        จิตาภ์ โชคจารุเนตร

27          คุณ        จิรัชยาวีร์ วชิรญาณ์ภัทร

28          คุณ        จิรายุ จงศิริ

29          คุณ        จุฑาทิพย์ หุนตระนี

30          คุณ        จุฑาพร เหลืองอ่อน

31          คุณ        จุฑามาศ ชุมนุมนาวิน

32          คุณ        ชวาลชัย เลี้ยงประเสริฐ

33          คุณ        ชัชนันท์ สอิ้งทอง

34          คุณ        ชัญญานุช ไชยนวน

35          คุณ        ชุลีพร โฆษิตกุล

36          คุณ        ฐิติยาภรณ์ รอดกลิ่น

37          คุณ        ฐิติรัตน์ สนธินัตน์

38          คุณ        ณัชยา วีรณรงค์ชยกุล

39          คุณ        ณัฐธิดา เทียมราช

40          คุณ        ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ

41          คุณ        ณัฐพร วาดสุทธาชีพ

42          คุณ        ดวงพร สิงจานุสงค์

43          คุณ        ตชิลา ทองทับทิม

44          คุณ        ตชิลา สมยศ

45          คุณ        ทัศนา​วลัย​ บุญ​มาก​

46          คุณ        ทิพย์วรรณ บุนนาค

47          คุณ        ธัญญภัสร์​ รัต​นเสรีวัฒน์​

48          คุณ        นฤมล นนท์นิจกุล

49          คุณ        นวลละออ ประเสริฐสุขสม

50          คุณ        น้องนุช แซ่โก

51          คุณ        นัฐพน ทองทับทิม

52          คุณ        นันทวัน​ แก้วเฉลิมทอง

53          คุณ        นิกร พิลาชัย

54          คุณ        นิภาธร ปัญญาภาวรพัชร

55          คุณ        นิลรัตน์ แสงจัตุรัส

56          คุณ        นุชจรินทร๋ โตเขียว

57          คุณ        เนติมา นฤขัตพิชัย

58          คุณ        เนาวรัตน์​ วสิกรัตน์

59          คุณ        บรรลือศักดิ์ แซ่ตั้ง

60          คุณ        บุปผา หาญอนุรักษ์

61          คุณ        ปทิดา นนท์ลือชา

62          คุณ        ประไพศรี ศิริศรีษรชัย

63          คุณ        ประภัสสร แก้ววิรัช

64          คุณ        ประภา คงครินทร์

65          คุณ        ปรินทร์ ตันตินันท์

66          คุณ        ปัญญาพล ทองทับทิม

67          คุณ        ปัทมาภรณ์ ศรีสวัสดิ์

68          คุณ        ปุณยภัสร์ ธนาวิชญ์เจริญกุล

69          คุณ        พงษ์ลดา สงแก้ว

70          คุณ        พนารัตน์ สุวรรณวาสี

71          คุณ        พรเพ็ญ เจริญสุข

72          คุณ        พรรณี คุณากรจิตติรักษ์

73          คุณ        พรรษมณ อิงคบวรกิจ

74          คุณ        พลอยปภัส เพ็ชรแสนงาม

75          คุณ        พัชรานันต์ ยิ้มสำราญ

76          คุณ        พาตีมะห์ สาลา

77          คุณ        พิมพ์ชยา เหลืองสถิตย์

78          คุณ        พิมลพร ทั่งพิทักษ์ไพศาล

79          คุณ        พีรนุช เอมชาวนา

80          คุณ        เพ็ญนภา ศักดิ์ชัยนานนท์

81          คุณ        เพียงใจ ลาโภดม

82          คุณ        ไพรินทร์​ คำมา

83          คุณ        ภูศลา หนุนอนันต์

84          คุณ        มนต์ชัย ซีถวัลย์กุล

85          คุณ        มารีรัตน์ รัตนศรี

86          คุณ        มุ่ย มูลน้ำเที่ยง

87          คุณ        เมระกาญจน์ บูรณ์ชัยวัฒน์

88          คุณ        ยิ่งขวัญ อรุณรักถาวร

89          คุณ        ยุวดี ชีวสิทธิรุ่งเรือง

90          คุณ        รัตนา บูชาบุพพาจารย์

91          คุณ        รัตนาภรณ์ ก้างออนตา

92          คุณ        รินนภา รัตนวิไลวรรณ

93          คุณ        รุ่งทิพย์ โชคชัยธรรม

94          คุณ        ลลิน แสนบัญฑิต

95          คุณ        ลักขณา พะโน

96          คุณ        ลาวัณย์​ ลีลา​พงศธร​

97          คุณ        วชิรญาณ์ภัทร พีรศรุตวิบูล

98          คุณ        วนิดา พันธิมากรกิจ

99          คุณ        วริยา สุฉันทบุตร

100        คุณ        วัฒนา พรมลา

101        คุณ        วาณี มั่นธรรม

102        คุณ        วาสนา นิคมรักษ์

103        คุณ        วิภา หุตะแพทย์

104        คุณ        วิไลพร จรูญสิริพันธ์

105        คุณ        วีระชัย อำนวยรุ่งเรือง

106        คุณ        ศกุนิช จิตรนิทราธรรม

107        คุณ        ศันสนีย์ รัตนพิทักษ์

108        คุณ        ศิริกัญญา กริสสมัย

109        คุณ        ศิริชัย เม้งศิริ

110        คุณ        ศิรินทิพย์ สิงห์ไพศาล

111        คุณ        ศิรินาถ เต็มถาวรกุล

112        คุณ        ศุภณัฏฐ์ ศรีประสงค์

113        คุณ        ศุภรดา โห้สมบุญ

114        คุณ        โศภิษฐ์ ธุระ

115        คุณ        สมเกียรติ​ เจริญ​พง​ษ​า​นุกูล​

116        คุณ        สมคิด โพธ์ทอง

117        คุณ        สมบูรณ์ ตันติประยุกต์

118        คุณ        สมลักษณ์ ตั้งขบวนบุตร

119        คุณ        สมหญิง บูชาพันธ์

120        คุณ        สายวรีย์​ สมบูรณ์​กุล

121        คุณ        สายศิริ ศิลป์วุฒิ

122        คุณ        สาวิตรี สังเฉวก

123        คุณ        สิริลักษณ์ สุวรรณสถิตย์

124        คุณ        สุกัญญา วโรทัย

125        คุณ        สุนิสา โค้วเฮง

126        คุณ        สุพรรณี กันทรากรกิติ

127        คุณ        สุรีย์ แซ่อั้ง

128        คุณ        สุรีรัตน์ เจริญสมบูรณ์

129        คุณ        สุวรา จึงเจริญ

130        คุณ        สุวิมล ธันวา

131        คุณ        สุวิมล ปานช้าง

132        คุณ        เสน่ห์​ ลดาพงษ์

133        คุณ        เสาวลักษณ์ สิงห์โอ

134        คุณ        อนามฤณ โอประเสริฐสวัสดิ์

135        คุณ        อภิชญา พลอยประดับ

136        คุณ        อภิวิชญ์ เจนคุณากร

137        คุณ        อมรทิพย์ กุลวัชร์

138        คุณ        อรพิน ทองพิสิฐสมบัติ

139        คุณ        อรพิน วิเศษจัง

140        คุณ        อรสา คงชัยเจริญ

141        คุณ        อังคนา บุญเสริมอนันต์

142        คุณ        อัจฉรา วโรทัย

143        คุณ        อัญชลี วิสุทธิมรรค

หมายเหตุ:

1. ผู้โชคดีจะได้รับ ผ้ากันเปื้อน “แม่บ้านที่รักออนไลน์” จำนวน 1 ผืน มูลค่า 100 บาท

2. เจ้าหน้าที่จะจัดส่งของรางวัล ตามที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565  (ระยะเวลาการจัดส่งขึ้นอยู่กับการดำเนินการของไปรษณีย์) ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิค-19 รุนแรงขึ้นทางเราขอเลื่อนการจัดส่งออกไป จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น