ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แอล-ไลซีน

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีการออกตัวสินค้ากรดอะมิโนที่เป็นเกรดอาหารสัตว์ครั้งแรกในปี 1965 และจากนั้นมาก็ได้มีการผลิตสินค้าที่เป็นกรดอะมิโน เพื่อป้อนให้กับโครงข่ายธุรกิจอาหารสัตว์ สำนักงานใหญ่ของแผนกโภชนาการอาหารสัตว์ตั้งอยู่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันอายิโนะโมะโต๊ะ มีโรงงานที่เป็นฐานการผลิตกรดอะมิโนเกรดอาหารสัตว์ทั่วโลกรวม 5 แห่ง ประกอบด้วย ประเทศไทย จีน ฝรั่งเศส บราซิล และสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันอายิโนะโมะโต๊ะมีการผลิตกรดอะมิโนเกรดอาหารสัตว์ทั้งหมด 4 ชนิดคือ แอล-ไลซีน, แอล-ทรีโอนีน, แอล-ทริปโตเฟน และ แอล-วาลีน

ในปี ค.ศ. 1986, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงงานที่ผลิตแอล-ไลซีน โรงงานได้รับมาตรฐาน ISO 14001 เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2544 และมาตรฐาน ISO 9001:2000 เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2545 โดย เอสจีเอส ซึ่งเป็นบริษัทที่ตรวจรับรองมาตรฐานนานาชาติ

ผลิตภัณฑ์ แอล-ไลซีน

> แอล-ไลซีน

แอล-วาลีน 96.5 % เกรดอาหารสัตว์

เป็นกรดอะมิโนที่มีความจำเป็นลำดับที่ 5 สำหรับสุกร และสัตว์ปีก แอล-วาลีน เป็นนวตกรรมใหม่สำหรับ วงการอาหารสัตว์ ในด้านของการเสริมให้สัตว์ ผ่านทางอาหารนอกเหนือจาก ตัวไลซีน ทรีโอนีน และทริปโตเฟนแล้ว แอล-วาลีน ยังถือว่าเป็นกรดอมิโนที่ช่วยการันตรีคุณภาพของอาหารสัตว์ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในด้านเชิงวิชาการหรือความคุ้มค่าทางด้านธุรกิจ โดย แอล-วาลีน จะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการลดสภาวะเลือนกระจกเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงสัตว์แบบยั่งยืนต่อไป

"แอล-วาลีน 96.5% เกรดอาหารสัตว์" จัดอยู่ในกลุ่มของกรดอมิโนที่มีกิ่งก้านสาขา เหมือน ไอโซลิวซีน และลิวซีน แอล-วาลีน เป็นกระอมิโนจำเป็นที่ขาดไม่ได้ เนื่องด้วยร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นมาเองได้จึงจำเป็นต้องมีการเสริมลงในสูตรอาหารสัตว์. ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะกำหนดความต้องการแอล-ทรีโอนีน ที่สอดคล้องกับในแต่ละสภาพของขบวนการทางสรีระ เพื่อปรับปรุงสมดุลและประสิทธิภาพการใช้อาหาร

อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีขึ้น
การเสริม แอล-วาลีน มีเป้าหมายเพื่อให้สัตว์ได้รับโภชนะที่เพียงพอกับความต้องการ งานทดลองเมื่อไม่นานหลายงานแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของ แอล-วาลีน ต่อไลซีนที่ย่อยได้ที่ 70% เหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกร น้ำหนักตัวเพิ่มที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีขึ้น เป็นผลมาจากการกินอาหารที่ดีขึ้น และการปรับสมดุลของกรดอะมิโน (ไอเดรียโปรตีน)

คุณสมบัติทางกายภาพ มีลักษณะสีขาวเป็นผงสีเหลือง

> แอล-ไลซีน

แอล-ทริปโตเฟน 98.0 % เกรดอาหารสัตว์

เป็นกรดอะมิโนที่มีความจำเป็นสำหรับสัตว์ ในด้านของการเสริมให้สัตว์ ผ่านทางอาหาร ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ทริปโตเฟนที่ได้รับจากอาหารสัตว์อาจขาดได้ การเสริมจึงเป็นสิ่งจำเป็น

"แอล-ทริปโตเฟน 98% เกรดอาหารสัตว์" ถูกใช้เสริมในอาหารสัตว์ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการทริปโตเฟนที่ย่อยได้ของสัตว์ โดยเฉพาะในลูกสุกร การเสริมต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม เนื่องจากแอล-ทริปโตเฟนช่วยในการปรับปรุงการกินอาหาร การเติบโต และประสิทธิภาพการใช้อาหาร

การกินได้ที่สูงขึ้น
การกินได้สูงสุด เป็นความท้าทายในการเลี้ยงลูกสุกร โดยเฉพาะในลูกสุกร และแม่เลี้ยงลูก การเสริมแอล-ทริปโตเฟน ลงในอาหารที่ขาดในสุกรทั้งสองช่วงดังกล่าว ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ช่วยเพิ่มการกินได้ให้สูงขึ้น ซึ่งผลดังกล่าวนี้ ควรเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่า กรดอะมิโนชนิดนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมความอยากอาหารในสัตว์

อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีขึ้น
การเสริมทริปโตเฟน มีเป้าหมายเพื่อให้สัตว์ได้รับโภชนะที่เพียงพอกับความต้องการ งานทดลองเมื่อไม่นานหลายงานแสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของแอล-ทริปโตเฟนต่อไลซีนที่ย่อยได้ที่ 22% เหมาะสมต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกร น้ำหนักตัวเพิ่มที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพการใช้อาหารที่ดีขึ้น เป็นผลมาจากการกินอาหารที่ดีขึ้น และการปรับสมดุลของกรดอะมิโน (ไอเดรียโปรตีน)

สมรรถภาพการผลิตภายใต้สภาพการจัดการที่ไม่ดี
แอล-ทริปโตเฟน ยังเกี่ยวข้องกับการการตอบสนอง ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การกระตุ้น ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย อาจสร้างความต้องการที่เจาะจง ซึ่งมีหลายงานทดลอง ที่เปรียบเทียบระหว่าง การจัดการรวม ทั้งสภาพแวดล้อมที่ดีกับไม่ดี พบว่าการเพิ่มระดับแอล-ทริปโตเฟน ในอาหารสุกร ที่เลี้ยงในสภาพการจัดการที่ไม่ดี ทำให้สุกรกินได้ดีขึ้น และมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้น ผลต่างๆ เหล่านี้ เป็นการย้ำถึงประโยชน์ ของการปรับระดับสัดส่วนของ แอล-ทริปโตเฟน ต่อ แอล-ไลซีน ขึ้นเป็นที่ 22% ในสภาพการจัดการฟาร์มในทางปฏิบัติ

คุณสมบัติทางกายภาพ มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวจนถึงเหลืองซีด

> แอล-ไลซีน

แอล-ทรีโอนีน 98.5% เกรดอาหารสัตว์

ถือว่าเป็นกรดอะมิโนที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองในอาหารสุกร และอันดับสามในสัตว์ปีก ซึ่งเหมือนกับ ไลซีน แอล-ทรีโอนีน ทำให้อาหารสัตว์มีความสมบูรณ์ โดยแอล-ทรีโอนีนนั้น เป็นกรดอะมิโนที่จำเป็นสำหับการสะสมโปรตีนในร่างกาย และเพื่อการเติบโต ดังนั้นการขาดแอล-ทรีโอนีนมีผลโดยตรงต่อการใช้ไลซีน ที่อยู่ในอาหาร และการเติบโตของสัตว์

นอกจากนี้ แอล-ทรีโอนีน ยังเกี่ยวข้องกับขบวนการทางสรีระ ที่สำคัญบางอย่างในร่างกายสัตว์ เช่น การย่อยอาหาร และระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้นการขาดแอล-ทรีโอนีน จะนำไปสู่การย่อยอาหารที่ผิดปกติ ซึ่งทำให้สัตว์เกิดปัญหาการย่อยอาหารบ่อยขึ้น ผลที่ตามมา คือ ความต้องการแอล-ทรีโอนีนทั้งหมดจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับความสำคัญของการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะกำหนดความต้องการแอล-ทรีโอนีน ที่สอดคล้องกับในแต่ละสภาพของขบวนการทางสรีระ เพื่อปรับปรุงสมดุลและประสิทธิภาพการใช้อาหาร

คุณสมบัติทางกายภาพ มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ สีขาวถึงไม่มีสี

> แอล-ไลซีน

แอล-ไลซีน โมโนไฮโดรคลอไรด์ 98.5% ฟีดเกรด

เป็นกรดอะมิโนที่ถูกจัดให้มีความสำคัญอันดับแรกในอาหารสุกร และอันดับสองในอาหารสัตว์ปีก ปริมาณแอล-ไลซีนที่ถูกกินในแต่ละวัน มีอิทธิพลโดยตรงต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของสัตว์ โดยเป็นกรดอะมิโนหลักที่มีประโยชน์เพื่อการสะสมโปรตีน ดังนั้นในการปรับระดับของแอล-ไลซีน ตามศักยภาพการเติบโตของสัตว์และตามความสามารถในการกินอาหาร นอกจากจะไม่เพียงแต่ทำให้การเติบโตเป็นไปอย่างเหมาะสม แต่ยังทำให้สัตว์มีประสิทธิภาพการใช้อาหารเหมาะสมด้วย

นอกจากนี้ในไก่เนื้อ มีการเชื่อมโดยตรงระหว่างไลซีนที่สัตว์ได้รับในแต่ละวัน กับการพัฒนาของกล้ามเนื้อ เช่น เนื้ออก ดังนั้นการปรับปริมาณแอล-ไลซีน ก็จะมีผลโดยตรงต่อมูลค่าของชิ้นส่วนต่างๆ ของเนื้อไก่ในโรงเชือด

มีความเป็นไปได้ที่ แอล-ไลซีน จะไปจำกัดการใช้โปรตีนที่จับไลซีนในโปรตีนจากพืช อย่างเช่น กากถั่วเหลือง สิ่งนี้ทำให้ลดระดับของโปรตีนในอาหารลง ผลที่ตามมาคือ ทำให้ระดับไนโตรเจนที่ถูกขับออกมาจากสัตว์สู่สิ่งแวดล้อมลดลง นอกจากนี้เนื่องจาก แอล-ไลซีน มีค่าการย่อยได้สมบูรณ์ที่ 100% สัตว์จึงสามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่าโปรตีนที่จับไลซีน อย่างเช่น โปรตีนในพืช

คุณสมบัติทางกายภาพ มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวถึงเหลืองซีด

สถานที่จัดจำหน่าย

หมายเหตุ:

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
แผนกโภชนาการสัตว์
487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0-2-247-7000 ต่อ แผนกโภชนาการสัตว์
แฟกซ์ : 0-2-642-6444
อีเมล์ : bkk_ajtlysine@ajinomoto.com

ช่องทางการสอบถามหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ / Contact Channel

เรื่องราวที่อยากให้คุณรู้