Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

หลักปรัชญาของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ

คำขวัญองค์กร
กินดี, มีสุข

พันธกิจ
มุ่งมั่นทุ่มเทในด้านอาหารและ สุขภาพของโลกและคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น เพื่ออนาคตของทุกคน
วิสัยทัศน์

ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้คนทั่วโลก โดยใช้พลังของกรดอะมิโน เพื่อแก้ปัญหาด้านโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการบริโภคและประชากรผู้สูงวัย
อายิโนะโมะโต๊ะ
สร้างคุณค่าร่วมกับสังคม
วิถีแห่งกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ
นโยบายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ
เราจะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้คนทั่วโลก ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาความก้าวหน้าที่สำคัญด้านอาหารและสุขภาพ และทุ่มเททำงานเพื่อชีวิตของทุกคน
วิถีแห่งกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ
สร้างค่านิยมใหม่ “สร้างสรรค์”
สร้างค่านิยมใหม่ “สร้างสรรค์”
สร้างค่านิยมด้วยเเนวคิดใหม่และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีและหลักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา
จิตวิญญาณของนักบุกเบิก “บุกเบิก”
จิตวิญญาณของนักบุกเบิก “บุกเบิก”
เเน่วเเน่ที่จะรับความท้าทายในการสร้างธุรกิจ เเละตลาดใหม่ๆอยู่เสมอ
การตอบเเทนสังคม “ช่วยเหลือ”
การตอบเเทนสังคม “ช่วยเหลือ”
สนองตอบความต้องการของสังคมด้วยความนอบน้อมเเละซื่อสัตย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมได้มากที่สุดโดยผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
เคารพในคุณค่าของคน “เคารพ”
เคารพในคุณค่าของคน “เคารพ”
เคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะเเละเป็นองค์กรที่ทุกคนสามารถพัฒนาเเละเเสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ
นโยบายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ
1
ความพยายามในการปรับปรุงโภชนาการ
2
ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูง
3
การตอบแทนสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของโลก
4
การทำธุรกรรมที่ยุติธรรมและโปร่งใส
5
การเคารพสิทธิมนุษยชน
6
การฝึกอบรมด้านทรัพยากรมนุษย์และการประกันความปลอดภัย
7
การทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
8
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9
การป้องกันและจัดการทรัพย์สินและข้อมูลของบริษัท
10
การแยกแยะธุรกิจและเรื่องส่วนบุคคลอย่างชัดเจน
11
การจัดตั้งและการดำเนินการหลักธรรมาภิบาลที่ดี