Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

หลักปรัชญาของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ

คำขวัญองค์กร

กินดี, มีสุข

เป้าหมาย เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับทุกคน ทั้งสังคมและโลกของพวกเรา ด้วยการใช้ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของเรา สร้างคุณค่าร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ ทุกภาคส่วน ผ่านการดำเนินกิจกรรม ทางธุรกิจ ของเรา ค่านิยมหลัก สร้างค่านิยมใหม่, จิตวิญญาณของนักบุกเบิก, การตอบเเทนสังคม, เคารพในคุณค่าของคน
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี ให้กับทุกคน ทั้งสังคมและโลกของพวกเรา ด้วยการใช้ศาสตร์แห่งกรดอะมิโน
ASV
อายิโนะโมะโต๊ะสร้าง คุณค่าร่วมกับสังคม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของเรา
สร้างคุณค่าร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ ทุกภาคส่วน ผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ของเรา
AGW
วิถีแห่งกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ
ค่านิยมหลัก
สร้างค่านิยมใหม่, จิตวิญญาณของนักบุกเบิก,การตอบเเทนสังคม, เคารพในคุณค่าของคน
วิถีแห่งกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ
สร้างค่านิยมใหม่ “สร้างสรรค์”
สร้างค่านิยมใหม่ “สร้างสรรค์”
สร้างค่านิยมด้วยเเนวคิดใหม่และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีและหลักวิทยาศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา
จิตวิญญาณของนักบุกเบิก “บุกเบิก”
จิตวิญญาณของนักบุกเบิก “บุกเบิก”
เเน่วเเน่ที่จะรับความท้าทายในการสร้างธุรกิจ เเละตลาดใหม่ๆอยู่เสมอ
การตอบเเทนสังคม “ช่วยเหลือ”
การตอบเเทนสังคม “ช่วยเหลือ”
สนองตอบความต้องการของสังคมด้วยความนอบน้อมเเละซื่อสัตย์ด้วยวัตถุประสงค์ในการเพิ่มคุณค่าให้กับสังคมได้มากที่สุดโดยผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท
เคารพในคุณค่าของคน “เคารพ”
เคารพในคุณค่าของคน “เคารพ”
เคารพในความเป็นมนุษย์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะเเละเป็นองค์กรที่ทุกคนสามารถพัฒนาเเละเเสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ