Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
Banner of โปรตีนจากพืชไฮโดรไลซ์โดยเอนไซม์
Banner of โปรตีนจากพืชไฮโดรไลซ์โดยเอนไซม์

โปรตีนจากพืชไฮโดรไลซ์โดยเอนไซม์

โปรตีนจากพืชไฮโดรไลซ์โดยเอนไซม์
- เพิ่มความเข้มข้นของรสชาติ
- เพิ่มรสชาติเฉพาะของอาหารให้เด่นยิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพืช เนื้อสัตว์ และอาหารที่ผ่านกระบวนการหมักหรือบ่ม
- ปราศจากวัตถุปรุงแต่ง
- เหมาะกับสินค้ากลุ่มเจและมังสวิรัติ

ขนาด
0
กรัม
ราคา
0
บาท

 Where To Buy

ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารอุตสาหกรรม
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 063-207-0736 และ 063-207-0748
โทรสาร: 02-642-6444
อีเมล์: bkkfid@ajinomoto.com