Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
แอคติวา
แอคติวา

แอคติวา

ทรานกลูตามิเนส (TG) เป็นเอนไซม์ที่พบได้ตามธรรมชาติ โดยมีองค์ประกอบของโครงสร้างเป็นห่วงโซ่ของกรดอะมิโน เอนไซม์นี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามของ "กาวประสานเนื้อ" ซึ่งจะทำหน้านี้ในการประสานโมเลกุลของโปรตีนในอาหารเข้าด้วยกันและยังมีคุณสมบัติในการปรับปรุงเนื้อสัมผัสเข้าด้วยกันในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นรูป เช่น ไส้กรอก แฮม ลูกชิ้น ซูริมิ