Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
Banner of ผลิตภัณฑ์ช่วยปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัส  ชนิดปราศจากวัตถุปรุงแต่ง
Banner of ผลิตภัณฑ์ช่วยปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัส  ชนิดปราศจากวัตถุปรุงแต่ง

ผลิตภัณฑ์ช่วยปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัส ชนิดปราศจากวัตถุปรุงแต่ง

ผลิตภัณฑ์ช่วยปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัส ชนิดปราศจากวัตถุปรุงแต่ง
- เพิ่มความแน่นเนื้อของสินค้ากลุ่มขึ้นรูป
- เพิ่มคุณภาพสินค้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- ลดต้นทุนการผลิต
- เหมาะสำหรับสินค้าเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์จากพืช สินค้ากลุ่มเจและมังสวิรัติ

ขนาด
0
กรัม
ราคา
0
บาท

 Where To Buy

ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารอุตสาหกรรม
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 063-207-0736 และ 063-207-0748
โทรสาร: 02-642-6444
อีเมล์: bkkfid@ajinomoto.com