Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
Banner of ผลิตภัณฑ์ช่วยปรับปรุงน้ำหนักเนื้อ ชนิดปราศจากฟอสเฟต
Banner of ผลิตภัณฑ์ช่วยปรับปรุงน้ำหนักเนื้อ ชนิดปราศจากฟอสเฟต

ผลิตภัณฑ์ช่วยปรับปรุงน้ำหนักเนื้อ ชนิดปราศจากฟอสเฟต

ผลิตภัณฑ์ช่วยปรับปรุงน้ำหนักเนื้อ ชนิดปราศจากฟอสเฟต
- เพิ่มเนื้อสัมผัส ความฉ่ำน้ำ และคุณภาพ 
- เพิ่มความสามารถในการสไลด์เนื้อ โดยเฉพาะกลุ่มแฮม 
- เพิ่มการกักเก็บน้ำในสินค้า
- เพิ่มน้ำหนักสินค้า
- ลดต้นทุนการผลิต

ขนาด
0
กรัม
ราคา
0
บาท

 Where To Buy

ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารอุตสาหกรรม
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่: 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 063-207-0736 และ 063-207-0748
โทรสาร: 02-642-6444
อีเมล์: bkkfid@ajinomoto.com