Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
2. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

2. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

เราส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ซึ่งไม่เพียงแต่สร้างคุณค่าให้ผู้ดำเนินการ แต่ยังก่อให้เกิดคุณค่า ร่วมกับสังคมโดยรวมอีกด้วย ซึ่งอายิโนะโมะโต๊ะเองก็ได้ดำเนินธุรกิจที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมควบคู่ ไปกับการดำเนินธุรกิจของเรา ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี
พัฒนาของเหลือทิ้งจากภาคการผลิตเป็น "ปุ๋ยน้ำอามิอามิ"
พัฒนาของเหลือทิ้งจากภาคการผลิตเป็น "ปุ๋ยน้ำอามิอามิ"

นำน้ำหมักที่เหลือจากกระบวนการผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ มาพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมนั่นคือ ปุ๋ยน้ำ อามิอามิ ได้กว่า 99% ส่งคืนสู่ภาคเกษตรกรรม การผลิตผงชูรส อายิโนะโมะโต๊ะจาก 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานพระประแดง โรงงานกำแพงเพชรและโรงงานอยุธยา

พัฒนาของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน
พัฒนาของเหลือทิ้งจากภาคการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงในโรงงาน

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน โดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรม ได้แก่ แกลบ และชานอ้อย มาใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานทดแทนมาใช้ในโรงงาน