Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารของอายิโนะโมะโต๊ะ

31/01/2023


                 
                  ด้วยขยะเศษอาหารเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาขยะล้นโลก การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร นับเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG ข้อ 12.3) ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติ (UN ; United Nations) ได้ตั้งเป้าลดขยะเศษอาหารจากการจำหน่ายและการบริโภคทั่วโลกลง 50% และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี 2030 “อายิโนะโมะโต๊ะ” ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารระดับโลก ได้ตระหนักถึงปัญหาขยะเหล่านี้ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร และการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมปลอดขยะในอนาคต
 

                  ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหาร เราทราบดีว่าในกระบวนการผลิตแต่ละครั้งต้องใช้ ทั้งทรัพยากรและพลังงานจากธรรมชาติจำนวนมาก หากจัดการไม่ดีนั่นหมายถึงการสูญเสียทรัพยากรมากมาย อีกทั้งการย่อยสลายขยะอาหารเหล่านั้นยังไปเพิ่มปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนให้มากขึ้น อ้างอิงข้อมูลจาก Food Waste Index Report ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment Program) พบว่าอาหารที่ผลิตได้ในโลก กลายเป็นเศษอาหารเหลือทิ้งมากถึง 1 ใน 3 หรือประมาณ 1,300 ล้านตัน คิดเป็นค่าเสียหายรายได้ทางเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อคำนวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งโลกแล้ว อาหารที่ถูกทิ้งทั้งหมดตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 8% เมื่อจัดการไม่ถูกต้องสิ่งที่ตามมาคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยขยะอาหารที่ถูกฝังกลบในดินจะทำให้เกิดมีเทนเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 25 เท่า นับว่าเป็นการสูญเสียทรัพยากรอาหารและยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

 

                       อายิโนะโมะโต๊ะตั้งเป้าหมายการลดการสูญเสียอาหาร (Food loss) และขยะอาหาร (Food waste) ภายในห่วงโซ่การผลิตและการดำเนินการของอายิโนะโมะโต๊ะให้ได้ 50% ภายในปี 2025 โดยได้นำหลักการ 3Rs ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle มาเป็นแนวทางการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารในอายิโนะโมะโต๊ะ ด้วยการควบคุมการทำงานในกระบวนการผลิตให้ใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เหลือของเสียน้อยที่สุด หรือถ้ามีของเสียก็ต้องนำกลับไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ตลอดจนการขนส่งที่รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์จนถึงมือลูกค้า โดยในปีงบประมาณ 2021 ที่ผ่านมา อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย สามารถลดปริมาณการสูญเสียอาหารและขยะอาหารได้แล้วถึง 43% หรือ 843 ตัน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50% ภายในปี 2025 และกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
 

                        นอกจากนี้อายิโนะโมะโต๊ะยังส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการลดขยะอาหาร ด้วยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยทุกคนสามารถมีส่วนช่วยในการลดขยะอาหารด้วยการรับประทานอาหารให้หมดจาน และแยกขยะอาหารออกจากขยะทั่วไปเพื่อลดการปนเปื้อน และนำขยะเศษอาหารที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

                        ทั้งนี้การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ข้อที่ 12 Responsible Consumption and Production การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (12.2) ลดขยะอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากกระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังเก็บเกี่ยว ภายในปี 2573 (12.3) ข้อที่ 13 Climate Action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า (13.3) และ ข้อที่ 14 Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน