Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

การลดขยะพลาสติก

30/12/2022

         ขยะพลาสติก นับเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญและพยายามเร่งแก้ไขอยู่ในขณะนี้ อายิโนะโมะโต๊ะของเรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก โดยมีการตั้งเป้าหมายเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ 100% และการลดขยะพลาสติกให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2030 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้มีการนำเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ นอกจากนี้ อายิโนะโมะโต๊ะยังได้ดำเนินการลดปริมาณการใช้พลาสติกของบรรจุภัณฑ์ ด้วยการลดความหนาและขนาดบรรจุภัณฑ์ของกาแฟเบอร์ดี้ 3 in 1” โดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและความอร่อยเหมือนเดิม และยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก PE Bag เป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 ของ ผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ ขนาด 1 กก. และ รสดี ขนาด 850 ก. รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์กาแฟเบอร์ดี้ 3 in 1” ให้เป็นพลาสติกประเภทที่สามารถรีไซเคิล และเป็นพลาสติกชนิดเดียวกันทั้งซอง

 

         ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกของบรรจุภัณฑ์ รวมไปถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกสู่ชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการผลิตให้น้อยลง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้สามารถนำพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม
 

         นอกจากนี้ ที่อายิโนะโมะโต๊ะ เรายังมีกิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืนเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการลดขยะพลาสติก โดยการให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงาน ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยทุกคนสามารถมีส่วนช่วยในการลดขยะพลาสติกในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆ ด้วยหลัก 3Rs

1) Reduce: ลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น การไม่รับถุงพลาสติกเมื่อซื้อของน้อยชิ้น การลดการใช้ช้อน/ส้อม/หลอดพลาสติก เป็นต้น

2) Reuse: ใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ เช่น การพกถุงผ้าหรือถุงพลาสติกใช้ซ้ำออกไปซื้อของ พกกล่องข้าวหรือแก้วน้ำส่วนตัวมาซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

3) Recycle: แยกบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่สามารถรีไซเคิลได้ใส่ลงในถังขยะแยกประเภท เพื่อนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลนำกลับมาใช้ใหม่          ทั้งนี้การลดขยะพลาสติกสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ข้อที่ 12 Responsible Consumption and Production การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (12.2) และลดการผลิตของเสียโดยกระบวนการ reuse และ recycle (12.5) ข้อที่ 13 Climate Action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า (13.3) และ ข้อที่ 14 Life Below Water อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการป้องกันและลดมลพิษทางทะเลโดยเฉพาะที่เกิดจากกิจกรรมบนแผ่นดิน (14.1)

         การลดขยะพลาสติกยังสอดคล้องกับเป้าหมายฯ ข้อที่ 3 Good Health and Well Being สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย ด้วยการลดการตายและป่วยจากสารเคมีอันตรายและจากการปนเปื้อนและมลพิษต่างๆ (3.9) ซึ่งสอดคล้องกับสโลแกน Eat Well, Live Well ของอายิโนะโมะโต๊ะ ที่มุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้คนทั่วโลกมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี