Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

03/03/2023          บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เรามุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้มีความสมดุล ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรสมาชิกขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development; TBCSD) นับตั้งแต่ปี 2564 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ดูแลสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ประกอบด้วยสมาชิกขององค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยกว่า 43 องค์กร โดยครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย

          องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council For Sustainable Development : TBCSD) ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยประกอบด้วยกลุ่มองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของภาคธุรกิจภายใต้แนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน”รวมถึงประสานความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยมีสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของ TBCSD ยิ่งไปกว่านั้น TBCSD ยังได้ร่วมมือครั้งสำคัญกับองค์กรพันธมิตร 5 หน่วยงานหลักของประเทศ ได้แก่ 1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2) หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 3) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 4) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 5) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคธุรกิจและสนับสนุนการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งกลุ่ม TBCSD มุ่งมั่นที่จะ “ส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความยั่งยืนและประสบความสำเร็จเพื่อช่วยการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืน”

          อายิโนะโมะโต๊ะ ตอกย้ำเจตนารมณ์บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนโดยร่วมกับองค์กรสมาชิก TBCSD และภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังความร่วมมือของภาคธุรกิจไทย เน้นเป้าหมายในการเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน ผ่านการพัฒนาเชิงนโยบายของประเทศไทย สร้างความตระหนักแก่สาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงการเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรธุรกิจชั้นนำและหน่วยงานด้านความยั่งยืนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มระดับโลก เมื่อเร็วๆ นี้ อายิโนะโมะโต๊ะได้เข้าร่วมสัมมนา TBCSD Climate Action ในฐานะวิทยากรพิเศษ ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทย ไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต” ตลอดจนร่วมประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของอายิโนะโมะโต๊ะ ผ่านการประชุม TBCSD Annual Council Meeting ประจำปี 2565 ซึ่งกล่าวโดย มร.อิชิโระ ซะกะกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านระบบออนไลน์ โดยได้ให้คำมั่นว่า 

          "บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ยั่งยืน เราตั้งเป้าที่จะบรรลุผลลัพธ์สองประการ คือ การยืดช่วงอายุขัยของการมีสุขภาพดี และการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรากำลังมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารและสุขภาพ เพื่อเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์สุขภาวะที่ดี กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ยืนยันที่จะบรรลุเป้าหมาย 'ความเป็นกลางทางคาร์บอน' (Carbon Neutrality) ให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2593"

          นอกจากนี้การร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) นั้น นับได้ว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ข้อที่ 17 Partnerships for the Goals ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน