Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

ความสำคัญของแร่ธาตุโซเดียมสำหรับนักกีฬา

03/03/2023

โซเดียมทำหน้าที่สำคัญในร่างกายหลายประการ อาทิ ควบคุมความดันเลือด รวมถึงควบคุมระบบการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ดังนั้น การดูแลระดับโซเดียมให้สมดุลระหว่างออกกำลังกายจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก เราสูญเสียโซเดียมจากเหงื่อที่ขับออกมาจากร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในนักกีฬาที่มีการฝึกซ้อม แข่งขัน และสูญเสียเหงื่ออยู่เป็นประจำ จึงควรเข้าใจและทราบว่าโซเดียมมีประโยชน์อย่างไรกับร่างกาย

ความสำคัญของแร่ธาตุโซเดียมสำหรับนักกีฬา 

เมื่อเราได้ทราบความสำคัญของโซเดียมที่มีต่อร่างกายแล้ว ควรทราบด้วยว่าหากร่างกายมีการสูญเสียโซเดียมมากเกินไป หรือมีปริมาณไม่สมดุลจะเป็นสาเหตุให้เกิด ภาวะโซเดียมในเลือดต่ำ ซึ่งเป็นอันตรายอย่างมากในหมู่ผู้ที่ออกกำลังกายอย่างหนัก หรือสูญเสียน้ำและเกลือแร่ เช่นนักกีฬา เป็นต้น
 

ความสำคัญของโซเดียมหลังออกกำลังกาย