Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

พีระมิดอาหารสำหรับนักกีฬา

31/01/2023

พีระมิดอาหาร เป็นแนวทางและรูปแบบการบริโภคอาหารที่ถูกออกแบบมาให้คนทั่วไปเลือกบริโภคอาหารในแต่ละหมวดหมู่อย่างเหมาะสม แต่ในนักกีฬาที่มีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างจากคนทั่วไป สาเหตุมาจากการฝึกซ้อม และการใช้พลังงานที่มากกว่า จึงต้องมีการแนะนำพีระมิดนักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาเลือกบริโภคอาหารจากกลุ่มต่างๆ ที่มีความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการฝึกซ้อม และการแข่งขัน

พีระมิดอาหารสำหรับนักกีฬา 

เมื่อเราได้ทราบว่าพีระมิดอาหารสำหรับนักกีฬานั้นมีอะไรบ้างแล้วตามภาพข้างต้น เรามาทำความเข้าใจความสำคัญของพีระมิดแต่ละขั้นว่ามีความคำคัญอย่างไร และนักกีฬาควรเลือกอาหารประเภทไหน ได้ดังนี้


ความสำคัญของพีระมิดแต่ละขั้น