Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

ตามไปดูวิธีลดการใช้พลาสติกของอายิโนะโมะโต๊ะ สู่เป้าหมายการจัดการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน 

17/05/2022

แม้พลาสติกจะมีคุณอนันต์ แต่ก็มีโทษมหันต์ต่อสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกวิธี กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ จึงทุ่มเทในการหาวิธีจัดการกับพลาสติกมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด อายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (ASV)” ที่กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทุ่มเทเพื่อแก้ปัญหาสังคมผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ การสร้างสังคมสุขภาพดี ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสร้างความยั่งยืนของโลก
 

ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ขานรับนโยบายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก ในการมุ่งมั่นทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมชูแนวคิด เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจในทุกสถานประกอบการ โดยตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทฯ ในการเป็น “กลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบโซลูชันและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ” ผ่านการมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาด้านอาหารและสุขภาพ รวมไปถึงการทำงานเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการร่วมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้ได้ภายในปี 2030
 

แนวทาง การจัดการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นำมาบูรณาการกับผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่ออายิโนะโมะโต๊ะจึงเป็นหนึ่งในการลงมือทำอย่างจริงจังมาโดยตลอด โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงกระบวนการขนส่งสินค้าจากโรงงานไปสู่ผู้บริโภค ที่มีการใช้พลาสติกเป็นจำนวนมาก 

 อายิโนะโมะโต๊ะจึงนำแนวคิดเรื่องบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยการลดปริมาณการใช้พลาสติกสำหรับห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ของสินค้าบางชนิดลง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ได้ดีเช่นเดิม ได้แก่ การยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกพอลิเอทิลีน (PE Bag) ที่ใช้ในการห่อหุ้มแพ็กบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะขนาด 1 กิโลกรัม และวัตถุปรุงแต่งอาหาร รสดีขนาด 850 กรัม
 


ผลจากการยกเลิกใช้พลาสติก PE bag สำหรับห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ของสินค้าดังกล่าว ช่วยให้บริษัทฯ สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกลงได้ถึง 127 ตัน/ปี หรือเทียบเท่ากับขวดน้ำพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 4.2 ล้านขวด

 ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นหนึ่งใน “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV)” เพื่อส่งมอบสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทย ที่ยังมีอีกหลายโปรเจคท์น่าสนใจให้ติดตาม