Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

สำนักงานสีเขียว

30/12/2022

          เนื่องจากในปีนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้สมัครขอรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันปรับปรุงขั้นตอนและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปัจจุบัน คือ ภาวะโลกร้อน พร้อมมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ บรรลุเป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 

          และด้วยความพยายามของพวกเราทุกคน จากการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2565 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด นับเป็นรางวัลที่ได้มาจากความร่วมมือร่วมใจในการปรับปรุงแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการฯได้รับหนังสือแจ้งผลการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว อย่างเป็นทางการจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา 

         สำนักงานสีเขียว หมายถึง สำนักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายในสำนักงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า มีแนวทางในการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญจะต้องปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ

         บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ผ่านการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยมโดยการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้จัดทำขึ้น ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 6 หมวด ได้แก่

     หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

     หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

     หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

     หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

     หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

     หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 


          โครงการสำนักงานสีเขียวนับว่าเป็นความสำเร็จที่ได้จากการร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกคน ในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร รวมถึงการลดและคัดแยกขยะในสำนักงาน ซึ่งการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียวนั้น นอกจากจะได้รับโล่และใบประกาศเกียรติคุณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในสำนักงานจากการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในอาคารส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน ส่งเสริมให้มีภาพลักษณ์ที่ดีในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังช่วยลดโลกร้อนจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย


          นอกจากนี้โครงการสำนักงานสีเขียว หรือ Green Office ยังสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) ข้อที่ 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ว่าด้วยการพัฒนาความมีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรโลกในการบริโภคและการผลิต และการทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่นำไปสู่ความเสื่อมโทรมทางด้านสิ่งแวดล้อม (8.4) ข้อที่ 12 การมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (12.2) และการลดของเสียโดยกระบวนการ reuse และ recycle (12.5) และ ข้อที่ 13 Climate Action การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า (13.3) อีกด้วย