Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

อายิโนะโมะโต๊ะส่งเสริมกระบวนการ ‘วัฏจักรชีวภาพ’ (Bio-cycle) สู่ไร่กาแฟไทย

07/02/2023

หนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายใต้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่คู่คนไทยมานานกว่า 3 ทศวรรษ ได้แก่ เบอร์ดี้ แบรนด์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่ม ที่ใส่ใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแก่ผู้บริโภค และส่งเสริมความยั่งยืนให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่กาแฟให้อยู่ดีกินดียิ่งขึ้น


แนวทางในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟไทยประการแรก ได้แก่ การเลือกใช้วัตถุดิบเมล็ดกาแฟคุณภาพดีจากแหล่งผลิตภายในประเทศกว่า 1,400 ต้นต่อปี หรือคิดเป็นรายได้ของเกษตรกรมูลค่าปีละกว่า 129 ล้านบาท


นอกจากนี้ อายิโนะโมะโต๊ะยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ กรมวิชาการเกษตร ในการสนับสนุนให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งวัตถุดิบเมล็ดกาแฟคุณภาพดีที่ผลิตภัณฑ์เบอร์ดี้เลือกใช้ โดยเข้าไปมีส่วนร่วมส่งเสริมการผลิตในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ 


เริ่มตั้งแต่การลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปัญหาในการเพาะปลูกที่ชาวไร่พบเจอ เพื่อนำมาหาทางแก้ไขและพัฒนา เช่น การวิเคราะห์ดิน การจัดการน้ำ การบริหารจัดการโดยองค์รวม การป้องกันการเกิดโรคในพันธุ์พืช ฯลฯ
รวมถึงการสนับสนุน ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ‘อามิเมท’ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากน้ำหมักที่เหลือจากกระบวนการผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะ ที่ทั้งช่วยเพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารเคมี และเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรไทยเข้าถึงกระบวนการวัฏจักรชีวภาพ หรือ Bio-cycle ได้ดียิ่งขึ้น
กระบวนการวัฏจักรชีวภาพ หรือ Bio-cycle เป็นการเปลี่ยนขยะที่เกิดจากพืชผลเหลือใช้ในกระบวนการผลิต เช่น อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ โดยนำมาหมักด้วยจุลินทรีย์ จนได้ของเหลวที่สามารถเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมที่มีประโยชน์ เช่น ปุ๋ยน้ำสำหรับผืชผล และอาหารสัตว์ในรูปแบบของเหลว เป็นต้น 


ทั้งหมดนี้จึงเป็นหนึ่งในแนวทางการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV) ที่อายิโนะโมะโต๊ะยึดถือในการดำเนินงานมาโดยตลอด เพื่อส่งมอบคุณค่าผ่านผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจความต้องการของผู้บริโภคไปพร้อมๆ กับการใส่ใจปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทผู้ส่งมอบแนวทางการแก้ปัญหาและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพอย่างยั่งยืน