Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

อายิโนะโมะโต๊ะ รับมอบรางวัล 3Rs Award ภายใต้โครงการ Zero Waste to Landfill ประจำปี 2566 พร้อมตั้งเป้าหมายสู่การฝังกลบขยะเป็นศูนย์ในทุกสถานประกอบการ

29/08/2023

​​            เมื่อเร็ว ๆ นี้ ศุภกิจ บุญศิริ (ขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มอบรางวัล “3Rs Award” ซึ่งเป็นรางวัลภายใต้ “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill” ประจำปี 2566 ให้กับ พัฒนาพงศ์ ทองธานี (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมโรงงานปทุมธานี บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะองค์กรที่มีศักยภาพในการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs (Reduce – Reuse – Recycle) โดยรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของอายิโนะโมะโต๊ะในการให้ความสำคัญต่อระบบการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ และมุ่งเน้นประกอบธุรกิจด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งพิธีมอบจัดขึ้น ณ สโมสรทหารกองทัพบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ

            สำหรับ "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมนำไปสู่ Zero Waste to Landfill" นี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มานับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs ภายในโรงงาน พร้อมทั้งส่งเสริมการนำกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบ มุ่งลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดและกำจัด ไปพร้อม ๆ กับการหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของเสีย โดยมีเป้าหมายไปสู่การสามารถใช้ประโยชน์จากของเสียได้ทั้งหมด 100% จนเหลือขยะฝังกลบเป็นศูนย์ หรือเรียกว่า “Zero Waste to Landfill” สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

            ทั้งนี้ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก ได้ประกาศวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมความยั่งยืนของโลก ด้วยการบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมลงให้ได้ 50% ภายในปี 2030 (พ.ศ. 2573) และมุ่งขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยทุกโรงงานและสถานประกอบการของเราต่างยึดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เคร่งครัดต่อการอนุรักษ์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ การมุ่งลดของเสียในกระบวนการจัดจำหน่าย ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสูงสุดตามหลักการ 3Rs และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการผลิตโดยก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด ครอบคลุมถึงการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การส่งมอบขยะอุตสาหกรรมไปใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าแทนการฝังกลบ หรือการพัฒนา “น้ำหมัก” ที่เหลือจากกระบวนการผลิตผงชูรสให้กลายเป็น “ปุ๋ยน้ำ” ส่งกลับคืนสู่ภาคการเกษตร เป็นต้น นับเป็นการเพิ่มทั้งคุณค่าและมูลค่าให้กับของเหลือ ซึ่งตอบรับกับเป้าหมายของบริษัทฯ ในการฝังกลบขยะเป็นศูนย์ได้สำเร็จในอนาคต อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย "การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ" (The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV) ที่เรายึดมั่นเสมอมา