Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

อายิโนะโมะโต๊ะ
ร่วมลงนามความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต

18/01/2021


         เมื่อเร็วๆ นี้ วรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ต ระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และผู้ประกอบการด้านอินเตอร์เน็ต โดยมีเป้าหมายคือการระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดบนเพลตฟอร์มออนไลน์ และการเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่ผู้ค้าออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี พิธีลงนามจัดขึ้น ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์