Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

มารู้จัก 2 แนวทางสีเขียวที่โรงงานอายิโนะโมะโต๊ะใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากภาคการผลิตและภาคเกษตรกรรม

11/07/2022

ปัจจุบัน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) นับเป็นประเด็นสำคัญที่ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญ เพื่อที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทยเองตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดทั้งจากภาคกระบวนการผลิตและจากภาคการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาโดยตลอด
 


ทุกโรงงานของอายิโนะโมะโต๊ะทั่วประเทศจึงไม่หยุดคิดค้นและพัฒนากระบวนการจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ โรงงานกำแพงเพชร ที่ได้พัฒนาเทคโนโลยี “หม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล” โดยนำแกลบมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทนการใช้น้ำมันเตา เป็นการลดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นการสร้างรายได้เพิ่มสู่ท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
 


อีกหนึ่งโรงงานอย่าง โรงงานอยุธยา ซึ่งเป็นโรงงานผลิตผงชูรสอายิโนะโมะโต๊ะแห่งที่ 3 ของบริษัทฯ ก็ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้เทคโนโลยีหม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล โดยใช้แกลบเพื่อผลิตพลังงานไอน้ำทดแทนการใช้น้ำมันปิโตรเลียมเช่นกัน นับเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัทถัดจากโรงงานกำแพงเพชร ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้

หลังจากที่โรงงานกำแพงเพชรและโรงงานอยุธยาดำเนินโครงการหม้อต้มไอน้ำพลังงานชีวมวล พบว่าช่วยลดการใช้น้ำมันเตาได้กว่า 60 ล้านลิตร และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 1.7 แสนตันต่อปี
 


นอกจากนี้ โรงงานผลิตผงชูรสของเรา ที่ใช้วิธีกระบวนการหมักจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ โดยในขั้นตอนการผลิต หลังจากที่ตกผลึกกรดกลูตามิกเป็นผลิตภัณฑ์ผงชูรสแล้ว จะยังมีน้ำหมักที่เหลือจากกระบวนการผลิต ซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าและสารอาหารที่จำเป็นจำนวนมาก อายิโนะโมะโต๊ะเอง ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำ อามิ-อามิ®  ที่มีธาตุอาหารหลายชนิดที่จำเป็นสำหรับพืชในการเร่งความเจริญงอกงาม และความอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังสามารถใช้สร้างแพลงก์ตอนในการเพาะเลี้ยงกุ้งและปลาหรือที่เราเรียกกันว่า ผลิตภัณฑ์ร่วม (Byproduct) ส่งคืนสู่ภาคเกษตรกรรม โดยมีการจัดการภายใต้ บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นบริษัทต้นแบบธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมในการจัดการ “ผลิตภัณฑ์ร่วม”  ในกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย
 


การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าทั้งการนำแกลบมาใช้ในการผลิตพลังงานและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมมาเป็นปุ๋ยถือเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางของ “อายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (ASV)” อันเป็นปณิธานที่อายิโนะโมะโต๊ะยึดถือและปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สะท้อนให้เห็นถึงแก่นสำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารระดับโลกตัวจริง