Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

รู้จัก “รางวัลสำนักงานสีเขียว” รางวัลแห่งความภูมิใจที่อายิโนะโมะโต๊ะเพิ่งคว้ารางวัลระดับดีเยี่ยม (ทอง) ประจำปี 2565 มาครอง

31/03/2023

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาคารสำนักงานถือเป็นสถานที่ที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดแห่งหนึ่ง เพราะเป็นศูนย์รวมของพนักงานทั้งบริษัท ที่โดยเฉลี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่ทำงานมากกว่าอยู่บ้าน ดังนั้น การที่เราออกไปทำงานทุกวันจึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่รู้ตัว
 

การปรับเปลี่ยนสำนักงานให้เป็น “สำนักงานสีเขียว” หรือ Green Office จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยให้แต่ละสำนักงานตระหนักถึงการประหยัดพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสามารถลงมือทำได้หลายวิธี เช่น การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงานอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำ หันมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทดแทน ฯลฯ
 


 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าให้พนักงานในองค์กรรับรู้ถือเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญ โดยองค์กรที่มีแนวโน้มในการเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืนจะหมั่นรณรงค์ให้พนักงานดำเนินตามนโยบาย Green Office อย่างต่อเนื่อง
 

เช่น ตอกย้ำให้พนักงานปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน ใช้บันไดแทนลิฟต์ เมื่อต้องขึ้นลงเพียง 1-2 ชั้น ใช้กระดาษ Re-use กับเอกสารภายในหรือจดหมายภายในองค์กร ลดการใช้ทรัพยากรในการประชุมแบบสิ้นเปลือง เป็นต้น 

และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆ ในประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวอย่างยั่งยืน โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำการประเมินวิถีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ชั้นนำทั่วประเทศไทย เพื่อมอบรางวัล “สำนักงานสีเขียว” แก่สำนักงานที่ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน โดยดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา

หนึ่งในจุดประสงค์หลักของการมอบรางวัลสำนักงานสีเขียว คือ เพื่อส่งเสริมให้สำนักงานนำความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Office) ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักอย่างการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักงาน  

สำหรับผลรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ (Green Office) ประจำปี 2565 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ (Green Office) ประจำปี 2565 มาครอง โดยผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ “ดีเยี่ยม (ทอง)” ตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่พร้อมมุ่งสู่การเป็นสำนักงานต้นแบบในระดับสากลในฐานะองค์กรธุรกิจที่ดำเนินงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน
 

“อายิโนะโมะโต๊ะ” ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จึงกำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อมุ่งเน้นการจัดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียจากการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHGs) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การประหยัดพลังงานและทรัพยากรในสำนักงาน การลดและคัดแยกขยะในสำนักงาน ฯลฯ นับเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้ 50% ภายในปี 2030 ตามแผนการส่งเสริมความยั่งยืนของโลกที่ได้วางไว้ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ มีความมุ่งมั่นในการสร้าง “คุณค่าร่วมให้กับสังคม” ผ่านการดำเนินการเพื่อลด “ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม” ควบคู่ไปกับการส่งเสริม “สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คน” ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ ภายใต้ปณิธาณ “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม” หรือ “The Ajinomoto Group Creating Shared Value: ASV” อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ