Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

การบริหารจัดการ
เพื่อความเป็นเลิศ​

การต่อต้านการให้/รับสินบนและทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส สอดคล้องกับแนวทางของกฎหมาย อยู่ภายใต้มาตรฐานประเพณีหรือแนวปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ต่อต้านการให้/รับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบตาม “นโยบายของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (Ajinomoto Group Policies)” บริษัทฯ จะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้/รับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

บริษัทฯมุ่งมั่นจะนำระบบที่มีประสิทธิผลมาใช้ในการต่อต้านการให้/รับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งเน้นให้พนักงานมีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้าน แก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการคอร์รัปชั่น โดยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติงานต่างๆ โดยสุจริตและ เป็นไปตามนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย บริษัทฯจึงได้จัดทำและประกาศใช้แนวปฏิบัตินี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะตระหนักถึงความสำคัญในการก้าวทันวิทยาการ บริษัทฯจึงได้ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมขึ้นในปี พศ. 2540 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมจากประเทศญี่ปุ่นโดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทุกโรงงานของกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ และถ่ายทอดประสบการณ์ในประเทศไทยไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อการพัฒนาการผลิตของกลุ่มบริษัทฯในขั้นต่อไป นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการสร้างสรรค์และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วม และห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคมของอายิโนะโมะโต๊ะ

การบริหารจัดการ<br class="d-block d-sm-none" />เพื่อความเป็นเลิศ - ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
การบริหารจัดการ<br class="d-block d-sm-none" />เพื่อความเป็นเลิศ - ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เราได้ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางอาหารขึ้นเพื่อออกแบบ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการคัดสรรพัฒนาวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิต เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อยและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

การบริหารจัดการ<br class="d-block d-sm-none" />เพื่อความเป็นเลิศ - ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านสิ่งแวดล้อม

โรงงานและฐานการผลิตของเราทุกแห่ง บริหารจัดการภายใต้แนวคิด “โรงงานสีเขียว” และยึดมั่นแนวนโยบาย “การปลดปล่อยมลพิษเป็นศูนย์"เราได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาปฏิบัติ พร้อมทั้งปรับปรุงระบบต่างๆของโรงงานเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน รวมถึงการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าผ่านการยึดหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนตลอดจนการลดขยะและบำบัดของเสียเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการ<br class="d-block d-sm-none" />เพื่อความเป็นเลิศ - ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย

เรายึดถือและปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติแก่พนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีอุปกรณ์และระบบป้องกัน ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี และทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ “อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์”

การบริหารจัดการ<br class="d-block d-sm-none" />เพื่อความเป็นเลิศ - ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

เราส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานทั้งภายในอาคารสำนักงานและโรงงานของเราทุกแห่งอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม บริษัทฯได้กำหนดแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีให้เหมาะสมต่อการใช้พลังงานในส่วนงานต่างๆของเรา รวมถึงทำการสื่อสารและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานทุกคน เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทฯยังให้การสนับสนุนเพื่อการพัฒนางานด้านอนุรักษ์พลังงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีการประชุมทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแผนการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง