Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

ชีวิตที่อายิโนะโมะโต๊ะ

“อายิโนะโมะโต๊ะ” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและต้องการความก้าวหน้า มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยเคียงคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยเราเน้นให้ความสำคัญของ CAREER & HUMAN DEVELOPMENT ซึ่งได้แก่ เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการดูแลคุณภาพชีวิตของเพื่อนพนักงานตั้งแต่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเปรียบได้กับการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ต้นไม้และดูแลจนเติบใหญ่แข็งแรง
ชีวิตที่อายิโนะโมะโต๊ะ
Work Well
เพราะพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญขององค์กร อายิโนะโมะโต๊ะจึงมุ่งมั่นที่จะอำนวยความสะดวกและใส่ใจเรื่องสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อสร้างความสุขและความมั่นคงในชีวิตการทำงานของเพื่อนพนักงานอย่างยั่งยืน
Live Well
อายิโนะโมะโต๊ะให้ความสำคัญกับความคิดเห็นของเพื่อนพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ สวัสดิการและนโยบายต่างๆ สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนพนักงาน และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กินดี มีสุข ในครอบครัวอายิโนะโมะโต๊ะ
Human Development
Human Development
อายิโนะโมะโต๊ะเชื่อในคุณค่าของคน จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาศักยภาพพนักงานทั้งด้านบุคคล และสายอาชีพไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้ การโค้ชชิ่ง และการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งมีการทำ Career Development Plan(CDP) เพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและความเป็นผู้นำโดยเรามีการจัดฝึกอบรมทั้งภายใน ภายนอกองค์กรรวมไปถึงการฝึกอบรมในต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะการจัดการทั่วไป ทักษะเฉพาะทาง และทักษะการเป็นผู้นำเพื่อเสริมสร้างทักษะที่เหมาะสมและสนับสนุนในการทำงาน
Career
อายิโนะโมะโต๊ะเปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานสามารถเติบโตในตำแหน่งและสายงานขององค์กรผ่านระบบ CDP หรือCareer Development Plan รวมไปถึงการเติบโตข้ามสายงาน ผ่านระบบการหมุนเวียนงาน การมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความสามารถของพนักงานและการเติบโตในองค์กรเพื่อให้ได้เรียนรู้งานที่หลากหลาย และท้าทายมากขึ้นเพื่อพัฒนาตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมุ่งเน้นการสอนงาน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมวัฒนธรรมการดูแลจากรุ่นสู่รุ่น