Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

กระบวนการคัดเลือกและสรรหา

สมัครงานออนไลน์
สมัครงานออนไลน์
การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
การทำแบบทดสอบ
การทำแบบทดสอบ
การสัมภาษณ์งาน
การสัมภาษณ์งาน
การคัดเลือก
การคัดเลือก
การจ้างงาน
การจ้างงาน
Online Application
สมัครงานออนไลน์
1

สมัครงานออนไลน์

ผู้ที่สนใจตำแหน่งงานว่าง สามารถสมัครได้โดยตรงที่ www.ajinomoto.co.th กดตรงนี้เพื่อสมัครงาน

Online Application
การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น
2

การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น

หลังจากที่ผู้สมัครได้สมัครงานกับทางบริษัทแล้ว เจ้าหน้าที่งานบุคคลจะพิจารณาจากประวัติ และคุณสมบัติของผู้สมัครที่มีความเหมาะสมตรงกับตำแหน่งงานในเบื้องต้น และส่งข้อมูลให้กับทางหน่วยงานต้นสังกัดพิจารณาร่วมด้วย

Online Application
การทำแบบทดสอบ
3

การทำแบบทดสอบ

ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ อีเมลจากเจ้าหน้าที่งานบุคคล เพื่อนัดหมายผู้สมัครให้เข้ามาทำแบบทดสอบวัดความรู้ของตำแหน่งงานที่สมัคร โดยจำเป็นต้องสอบเพื่อวัดระดับทางภาษาอังกฤษ ความรู้เฉพาะทางของแต่ละตำแหน่งงาน และแบบทดสอบบุคลิกภาพ

Online Application
การสัมภาษณ์งาน
4

การสัมภาษณ์งาน

หากผู้สมัครผ่านการทำแบบทดสอบวัดความรู้ของตำแหน่งงานที่สมัครในเบื้องต้น ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อกลับทางโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่งานบุคคล เพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์งานแก่ผู้สมัคร หมายเหตุ : บางกรณีอาจมีการเรียกนัดทำแบบทดสอบและนัดสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน

Online Application
การคัดเลือก
5

การคัดเลือก

ผลการสัมภาษณ์ คณะกรรมการสัมภาษณ์จะพิจารณา และสรุปผลการสัมภาษณ์ร่วมกัน โดยจะเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสมมากที่สุดสำหรับตำแหน่งงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่งานบุคคลจะแจ้งผลการสัมภาษณ์งานรอบสุดท้ายแก่ผู้สมัครงานทางโทรศัพท์ ภายใน 2 สัปดาห์

Online Application
การจ้างงาน
6

การจ้างงาน

สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเข้าทำงาน เจ้าหน้าที่งานบุคคล จะชี้แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดงานและความรับผิดชอบเพิ่มเติม ตลอดจนอัตราค่าจ้าง วันเริ่มงาน เงื่อนไขการจ้างโดยสังเขป ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม่ในขั้นตอนต่อไป
ซึ่งกระบวนการสัมภาษณ์จะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ

Interview Round Explaination

การสัมภาษณ์งานรอบแรก

ประกอบด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมสัมภาษณ์จากส่วนงานบุคคลและหน่วยงานต้นสังกัด โดยการสัมภาษณ์รอบแรกจะมีคำถามในการสัมภาษณ์ทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (แล้วแต่กรณี)

การสัมภาษณ์งานรอบสุดท้าย

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์รอบแรก จะได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือ อีเมลจากเจ้าหน้าที่งานบุคคลเพื่อนัดหมายการสัมภาษณ์งานรอบสุดท้าย ซึ่งการสัมภาษณ์งานรอบสุดท้าย ประกอบด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมสัมภาษณ์จากส่วนงานบุคคล และหน่วยงานต้นสังกัด โดยมีการสัมภาษณ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย(แล้วแต่กรณี)

ผลการสัมภาษณ์

คณะกรรมการสัมภาษณ์จะพิจารณาและลงความเห็นร่วมกันถึงผู้สมัครที่มีความเหมาะสมมากที่สุด สำหรับการสัมภาษณ์งานรอบแรก ซึ่งเจ้าหน้าที่งานบุคคลจะแจ้งผลการสัมภาษณ์งานรอบแรกแก่ผู้สมัครงานทางโทรศัพท์ ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากวันที่มีการสัมภาษณ์

“สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาเข้าทำงาน เจ้าหน้าที่งานบุคคลจะชี้แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดงานและความรับผิดชอบเพิ่มเติมตลอดจน ค่าจ้างเงินเดือน วันเริ่มงาน เงื่อนไขการจ้าง โดยสังเขปก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม่ในขั้นตอนต่อไปผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์รวมทั้งโอกาสในความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน ”