Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ

ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
เงินเดือน
เงินเดือน
บริษัทฯ พิจารณาหลักเกณฑ์อัตราเงินเดือนจากความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงาน โดยได้ทำการสำรวจ และเทียบเคียงค่าตอบแทน ตลอดจนสำรวจค่าตลาดอย่างสม่ำเสมอ โดยทำ Benchmarking เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯให้ผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาด และสามารถดำรงรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้ได้
ค่าครองชีพ
ค่าครองชีพ
นอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว ทางบริษัทฯยังมีการจ่ายเงินค่าครองชีพให้แก่พนักงานทุกเดือน เพื่อช่วยเหลือ พนักงาน ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น
โบนัส
โบนัส
บริษัทฯ จ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงาน โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ พนักงาน โดยการจ่ายโบนัสจะเน้นที่ผลการปฏิบัติงาน ของพนักงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายการทำงาน โดยจะจ่ายโบนัสปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นสวัสดิการที่บริษัทฯ ให้แก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการออมทรัพย์เป็นหลักประกันสำหรับการดำรงชีพในอนาคต เมื่อออกจากงานไปแล้ว ซึ่งมีหลักการตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเป็นนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนเอกชนจัดตั้งขึ้น โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนจ่ายเงินสะสมส่วนหนึ่งและ บริษัทฯ สมทบให้อีกส่วนหนึ่ง
สวัสดิการต่างๆ
สวัสดิการต่างๆ
นอกจากผลตอบแทนด้านเงินได้ ซึ่งเป็นรูปของตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวของพนักงาน และครอบครัวดังนี้
  • เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาบุตร
  • เงินช่วยเหลือพนักงานลาออกก่อนเกษียณอายุ
  • เงินชดเชยเกษียณอายุ
  • ค่ารักษาพยาบาลสิทธิประโยชน์ต่อพนักงาน และครอบคลุมถึงบิดา-มารดา
  • โปรแกรมการตรวจสุขภาพประจำปี
ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
วันหยุดพักผ่อนประจำปี
บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญของความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว ดังนั้นจึงจัดให้มีการหยุดพักผ่อนประจำปีด้วย จำนวนวันตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้ง ยังสามารถสะสมวันหยุด ไว้ใช้ในปีถัดไปได้อีกด้วย
ชุดยูนิฟอร์มและรถรับ-ส่งพนักงาน
ชุดยูนิฟอร์มและรถรับ-ส่งพนักงาน
สำหรับพนักงานที่ทำงานประจำที่โรงงานจะได้รับสวัสดิการ ชุดยูนิฟอร์ม เพื่อความสะดวกในการทำงาน และความเป็นระเบียบเรียบร้อย และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางมาทำงานที่โรงงานต่างๆ โดยมีการจัดบริการรถรับส่งพนักงานตามจุดสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ให้แก่พนักงานบริเวณใกล้เคียง ณ โรงงานที่ พนักงานปฏิบัติงานอยู่
ข้าวกลางวันฟรี
ข้าวกลางวันฟรี
สำหรับพนักงานที่ทำงานประจำโรงงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันแก่พนักงาน โดยการให้พนักงานรับประทานข้าวหอมมะลิชั้น 1 อย่างดีได้ไม่จำกัด เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารกลางวันให้แก่พนักงาน
สวัสดิการช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
สวัสดิการช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
สำหรับพนักงานสังกัดสำนักงานใหญ่จะได้รับสวัสดิการช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันรายเดือน เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่าย ในการรับประทานอาหารกลางวัน โดยบริษัทฯ มีบริการห้องอาหารภายในอาคารสำนักงานใหญ่ไว้รองรับ
รางวัลยกย่องชมเชย
รางวัลยกย่องชมเชย
นอกเหนือจากผลประโยชน์ และผลตอบแทนต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญ พร้อมทั้งสนับสนุนการชื่มชมต่อความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และการคิดค้น เพื่อการพัฒนาปรับปรุงงานให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น รวมทั้งผลงานความสำเร็จที่โดดเด่นของพนักงาน โดยมีการมอบรางวัลพิเศษ เพื่อยกย่องชมเชย และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้แก่ พนักงาน ภายใต้ชื่อ Ajinomoto Award , รางวัลการทำงานนานปี เป็นต้น
ห้องพยาบาล
ห้องพยาบาล
บริษัทฯ ได้จัดให้มีห้องพยาบาลระดับมาตรฐานคลินิกขนาดใหญ่ สำหรับพนักงาน โดยมีแพทย์ประจำ และแพทย์พิเศษเฉพาะทางให้บริการ และในกรณีที่พนักงาน ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบบริษัทฯ

ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์

สำนักงานใหญ่ ติด BTS พญาไท
สำนักงานใหญ่ ติด BTS พญาไท
FREE Shuttle Bus รับ-ส่งที่โรงงาน
FREE Shuttle Bus รับ-ส่งที่โรงงาน
ค่าอาหารกลางวันและ ข้าวฟรี
ค่าอาหารกลางวันและ ข้าวฟรี

ติดต่อ อายิโนะโมะโต๊ะ: บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400