Loading...
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย
เว็บไซต์ อายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย

สมัครเยี่ยมชมโรงงาน

กรุณาเลือกไฟล์

โรงงานหนองแคและโรงงานเบอร์ดี้

โรงงานหนองแค ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดแรกคือ วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร “รสดี®” เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยที่เพิ่มสูงขึ้นและตอบรับกับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โรงงานแห่งนี้ยังเป็นฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆของบริษัทฯ อาทิ ผงปรุงรสสำเร็จสำหรับใช้ทำอาหารเฉพาะเมนู “รสดีเมนู®” “รสดีซุปก้อน®” รวมถึงเครื่องปรุงรสสำหรับอาหารจีน “กุ๊กดู®” เป็นต้น สำหรับโรงงานหนองแคนั้น นับเป็นฐานการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารขนาดใหญ่ของบริษัทฯและในทวีปเอเชียอีกแห่งหนึ่ง โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีทางด้านอาหารในโรงงานแห่งนี้ เพื่อทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภค

ก่อตั้ง :

พ.ศ. 2548

ที่อยู่ :

45 หมู่ 14 นิคมอุตสาหกรรมหนองแค ถนนพหลโยธิน ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

โทรศัพท์ :

0-3637-6200-20

โทรสาร : 

0-3637-6221